skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Electronic libraries and the emergence of new service paradigms

Moyo, Lesley M

The Electronic Library, 01 June 2004, Vol.22(3), pp.220-230 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0264-0473 ; E-ISSN: 1758-616X ; DOI: 10.1108/02640470410541615

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

PSU Gateway Library: electronic library in transition

Moyo, Lesley M

Library Hi Tech, 01 June 2004, Vol.22(2), pp.217-226 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0737-8831 ; E-ISSN: 2054-166X ; DOI: 10.1108/07378830410543539

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reference anytime anywhere: towards virtual reference services at Penn State

Moyo, Lesley M

The Electronic Library, 01 February 2002, Vol.20(1), pp.22-28 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0264-0473 ; E-ISSN: 1758-616X ; DOI: 10.1108/02640470210418236

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Information technology strategies for Africa's survival in the twenty-first century: IT all pervasive

Moyo, Lesley M

Information Technology for Development, 01 January 1996, Vol.7(1), pp.17-27 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0268-1102 ; E-ISSN: 1554-0170 ; DOI: 10.1080/02681102.1996.9627211

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Moyo, Lesley M.
  2. Moyo, Lesley
  3. Moyo, L.M.
  4. Lesley M. Moyo
  5. Moyo, L

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...