skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Influence of HEMA on degree of conversion and cytotoxicity of a bonding resin

Rocha, A.C. ; Carvalho, R.V. ; Chisini, L.A. ; Ferrúa, C.P. ; Zanchi, C.H. ; Moura, S.K. ; Tarquínio, S.B. ; Demarco, F.F.

Dental Materials, 2011, Vol.27, pp.e18-e18 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0109-5641 ; DOI: 10.1016/j.dental.2011.08.444

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Avaliação do Selamento Marginal Promovido por Sistemas Adesivos Aplicados em Esmalte e Dentina
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Avaliação do Selamento Marginal Promovido por Sistemas Adesivos Aplicados em Esmalte e Dentina

Aguiar, A. ; Seixas, G.F. ; Simões, T.C. ; Fernandes, A.B.F. ; Busato, P.M.R. ; Moura, S.K.

Journal of Oral Investigations, 06/30/2014, Vol.3(1), pp.4-9 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2238510X ; DOI: http://dx.doi.org/10.18256/2238-510X/j.oralinvestigations.v3n1p4-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Characterization of Dentin Surface After Application of Desensitizing Agents: SEM Analysis
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Characterization of Dentin Surface After Application of Desensitizing Agents: SEM Analysis

Moura, S.K. ; Simões, T.C. ; Lopes, C.C. ; Silva, C.S. ; Sá, A.T.G. ; Wang, L.

Journal of Oral Investigations, 06/30/2015, Vol.4(1), pp.33-38 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2238510X ; DOI: http://dx.doi.org/10.18256/2238-510X/j.oralinvestigations.v4n1p33-38

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Moura, S.K
  2. Sandra Kiss Moura
  3. Simões, T.C.
  4. Zanchi, C.H.
  5. Fernandes, A.B.F

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...