skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Các bộ dữ liệu thống kê
Thêm vào Góc nghiên cứu

The national income and product accounts and the system of national accounts 2008; comparison and research plans.(Statistical data)

Mcculla, Stephanie H. ; Moses, Karin E. ; Moulton, Brent R.

Survey of Current Business, 2015, Vol.95(6), p.C1(17)

ISSN: 0039-6222

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Addressing the quality change issue in the Consumer Price Index

Moulton, Brent R. ; Moses, Karin E.

Brookings Papers on Economic Activity, Spring, 1997, Issue 1, p.305(62) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-2303

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The NIPAs and the System of National Accounts.(national income and product accounts)

Mead, Charles Ian ; Moses, Karin E. ; Moulton, Brent R.

Survey of Current Business, Dec, 2004, Vol.84(12), p.17(16)

ISSN: 0039-6222

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Addressing the quality change issue in the consumer price index

Moulton, Brent R; Moses, Karin E

Brookings papers on economic activity : BPEA, 1997, pp.305-366 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-2303

Toàn văn sẵn có

5
Addressing the Quality Change Issue in the Consumer Price Index
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Addressing the Quality Change Issue in the Consumer Price Index

Moulton, Brent R. ; Moses, Karin E. ; Gordon, Robert J. ; Bosworth, Barry P.

Brookings Papers on Economic Activity, 1997, Vol.1997(1), p.305 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00072303 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/2534705

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (3)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Moulton, Brent R
  2. Moses, Karin E.
  3. Moulton, Brent
  4. Moses, Karin
  5. Karin E. Moses

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...