skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 29  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

. Paperback edition. New York: Penguin. 2009. Pp. xl, 725. $20.00

Moses, A. Dirk

The American Historical Review, 2010, Vol. 115(3), pp.885-886 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8762 ; E-ISSN: 1937-5239 ; DOI: 10.1086/ahr.115.3.885

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Das rmische Gesprch in a New Key: Hannah Arendt, Genocide, and the Defense of Republican Civilization

Moses, A. Dirk

The Journal of Modern History, 01 December 2013, Vol.85(4), pp.867-913 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00222801 ; E-ISSN: 15375358 ; DOI: 10.1086/672532

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Coming to terms with genocidal pasts in comparative perspective: Germany and Australia
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Coming to terms with genocidal pasts in comparative perspective: Germany and Australia

Moses, A. Dirk

Aboriginal History Journal, 01/2011, Vol.25 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03148769 ; E-ISSN: 18379389 ; DOI: http://dx.doi.org/10.22459/AH.25.2011.06

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Revisiting a Founding Assumption of Genocide Studies

Moses, A. Dirk

Genocide Studies and Prevention, 2011, Vol.6(3), pp.287-300 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1911-0359 ; E-ISSN: 1911-9933

Toàn văn sẵn có

5
Revisiting a Founding Assumption of Genocide Studies
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Revisiting a Founding Assumption of Genocide Studies

Moses, A. Dirk

Genocide Studies and Prevention, 12/2011, Vol.6(3), pp.287-300 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1911-0359 ; E-ISSN: 1911-9933 ; DOI: http://dx.doi.org/10.3138/gsp.6.3.287

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Stigma and sacrifice in the Federal Republic of Germany.(Critical essay)

Moses, A. Dirk

History and Memory: Studies in Representation of the Past, Fall-Winter, 2007, Vol.19(2), p.139(42) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0935-560X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The non-german german and the german german: dilemmas of identity after the holocaust

Moses, A. Dirk

New German Critique, 2007, 2008, Vol.34(2 101), p.45 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0094-033X ; E-ISSN: 1558-1462 ; DOI: 10.1215/0094033X-2007-003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The public relevance of historical studies: a rejoinder to Hayden White.(Author Abstract)

Moses, A. Dirk

History and Theory, Oct, 2005, Vol.44(3), p.339(9) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0018-2656

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hayden White, traumatic nationalism, and the public role of history.(Author Abstract)

Moses, A. Dirk

History and Theory, Oct, 2005, Vol.44(3), p.311(22) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0018-2656

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Coming to terms with genocidal pasts in comparative perspective: Germany and Australia.(Special Section: 'Genocide'?; Australian Aboriginal History in International Perspective)

Moses, A. Dirk

Aboriginal History, Annual, 2001, Vol.25, p.91-115 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0314-8769

Toàn văn sẵn có

11
The United Nations, Humanitarianism, and Human Rights: War Crimes/Genocide Trials for Pakistani Soldiers in Bangladesh, 1971-1974
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The United Nations, Humanitarianism, and Human Rights: War Crimes/Genocide Trials for Pakistani Soldiers in Bangladesh, 1971-1974

Moses, A. Dirk

Human Rights in the Twentieth Century, pp.258-280

ISBN: 9780521194266 ; ISBN: 9780521142571 ; ISBN: 0521194261 ; ISBN: 0521142571 ; E-ISBN: 9780511921667 ; E-ISBN: 0511921667 ; DOI: 10.1017/CBO9780511921667.017

Toàn văn sẵn có

12
Genocide and ethnic cleansing
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Genocide and ethnic cleansing

Bloxham, Donald ; Moses, A. Dirk

Political Violence in Twentieth-Century Europe, pp.87-139

ISBN: 9781107005037 ; ISBN: 9780521182041 ; ISBN: 1107005035 ; ISBN: 0521182042 ; E-ISBN: 9780511793271 ; E-ISBN: 0511793278 ; DOI: 10.1017/CBO9780511793271.004

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Coming to terms with genocidal pasts in comparative perspective: Germany and Australia

Moses, A. Dirk

Aboriginal History, v.25, 2001: (91)-115 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0314-8769

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Stigma and Sacrifice in the Federal Republic of Germany

Moses, A. Dirk

History & Memory, 2007, Vol.19(2), pp.139-180 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0935-560X ; E-ISSN: 1527-1994

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

1. HAYDEN WHITE, TRAUMATIC NATIONALISM, AND THE PUBLIC ROLE OF HISTORY1

Moses, A. Dirk

History and Theory, October 2005, Vol.44(3), pp.311-332 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0018-2656 ; E-ISSN: 1468-2303 ; DOI: 10.1111/j.1468-2303.2005.0326a.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

3. THE PUBLIC RELEVANCE OF HISTORICAL STUDIES: A REJOINDER TO HAYDEN WHITE1

Moses, A. Dirk

History and Theory, October 2005, Vol.44(3), pp.339-347 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0018-2656 ; E-ISSN: 1468-2303 ; DOI: 10.1111/j.1468-2303.2005.00328.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Europe in the world: systems and cultures of violence
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Europe in the world: systems and cultures of violence

Bloxham, Donald ; Conway, Martin ; Gerwarth, Robert ; Moses, A. Dirk ; Weinhauer, Klaus

Political Violence in Twentieth-Century Europe, pp.11-39

ISBN: 9781107005037 ; ISBN: 9780521182041 ; ISBN: 1107005035 ; ISBN: 0521182042 ; E-ISBN: 9780511793271 ; E-ISBN: 0511793278 ; DOI: 10.1017/CBO9780511793271.002

Toàn văn sẵn có

18
German Intellectuals and the Nazi Past
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

German Intellectuals and the Nazi Past

Moses, A. Dirk

ISBN10: 052186495X ; ISBN13: 9780521864954 ; E-ISBN10: 1139132083 ; E-ISBN13: 9781139132084

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Memory's Future

Moses, A. Dirk

Criticism, 2011, Vol.53(4), pp.629-631 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0011-1589 ; E-ISSN: 1536-0342

Toàn văn sẵn có

20
The Historiography of Genocide
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Historiography of Genocide

Stone, Dan, Professor; Bloxham, Donald; Curthoys, Ann; Barta, Tony; Bergen, Doris, Prof; Cave, Alfred A.; Das, Veena; Docker, John; Hayden, Robert; Hitchcock, Robert; Jones, Adam; Kiernan, Ben; Margolin, Jean-Louis; Moses, A. Dirk; Moshman, David; Sanford, Victoria; Schabas, William; Straus, Scott; Talbot, Ian; Van Krieken, Robert; Weiss-Wendt, Anton; Zimmerer, Juergen

E-ISBN: 9780230297784 E-ISBN: 0230297781 DOI: 10.1057/9780230297784 ISBN: 9781403992192 ISBN: 9780230279551

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 29  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (20)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2007  (7)
 2. 2007đến2008  (5)
 3. 2009đến2010  (4)
 4. 2011đến2016  (11)
 5. Sau 2016  (2)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Moses, A. Dirk.
 2. A. Dirk Moses
 3. Moses, AD
 4. Moses, A
 5. Bloxham, Donald

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...