skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 33  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

항공기의 갤리 시스템
GALLEY SYSTEM OF AN AIRCRAFT

Moran Thomas Joseph

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

GALLEY CART AND GALLEY SYSTEM OF AN AIRCRAFT

Moran, Thomas Joseph

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

BORDKÜCHENWAGEN UND BORDKÜCHENSYSTEM EINES FLUGZEUGS
CHARIOTS DE CUISINE ET SYSTÈME DE CUISINE D'AÉRONEF
GALLEY CART AND GALLEY SYSTEM OF AN AIRCRAFT

Moran, Thomas Joseph

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

GALLEY SYSTEM OF AN AIRCRAFT

Moran Thomas Joseph

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

BORDKÜCHENSYSTEM EINES FLUGZEUGS
SYSTÈME D'OFFICE D'AÉRONEF
GALLEY SYSTEM OF AN AIRCRAFT

Moran, Thomas Joseph

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

飞行器的厨房系统
Galley system of an aircraft

Moran Thomas Joseph

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

GALLEY COMPARTMENT FOR A GALLEY SYSTEM OF AN AIRCRAFT

Moran Thomas Joseph

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Galley compartment for a galley system of an aircraft

Moran Thomas Joseph

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

GALLEY COMPARTMENT FOR A GALLEY SYSTEM OF AN AIRCRAFT

Moran Thomas Joseph

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

BORDKÜCHENWAGEN UND BORDKÜCHENSYSTEM EINES FLUGZEUGS
CHARIOTS DE CUISINE ET SYSTÈME DE CUISINE D'AÉRONEF
GALLEY CART AND GALLEY SYSTEM OF AN AIRCRAFT

Moran, Thomas Joseph

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Galley cart and galley system of an aircraft

Moran, Thomas Joseph

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Galley system of an aircraft

Moran, Thomas Joseph

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

AIR SUPPLY AND RETURN SYSTEM OF A GALLEY OF AN AIRCRAFT

Moran, Thomas Joseph

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

GALLEY CART AND GALLEY SYSTEM OF AN AIRCRAFT

Moran Thomas Joseph

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

CHARIOT D'OFFICE ET SYSTEME D'OFFICE DANS UN AERONEF
GALLEY CART AND GALLEY SYSTEM OF AN AIRCRAFT

Moran, Thomas Joseph

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

CONVERTIBLE CHILLED STOWAGE COMPARTMENT IN AN AIRCRAFT

Moran Thomas Joseph ; Lutz David Andrew

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

KONDENSATABFÜHRUNGSSYSTEM EINES FLUGZEUGKÜHLSYSTEMS
SYSTÈME D'ÉLIMINATION DE CONDENSAT D'UN SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT D'AVION
CONDENSATE REMOVAL SYSTEM OF AN AIRCRAFT COOLING SYSTEM

Moran, Thomas Joseph ; Lutz, David Andrew

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

COMPARTIMENT DE RANGEMENT REFROIDI CONVERTIBLE DANS UN AERONEF
CONVERTIBLE CHILLED STOWAGE COMPARTMENT IN AN AIRCRAFT

Moran, Thomas Joseph ; Lutz, Andrew David

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

UMWANDELBARES GEKÜHLTES STAUFACH IN EINEM FLUGZEUG
COMPARTIMENT DE RANGEMENT RÉFRIGÉRÉ CONVERTIBLE DANS UN AÉRONEF
CONVERTIBLE CHILLED STOWAGE COMPARTMENT IN AN AIRCRAFT

Moran, Thomas Joseph ; Lutz, David Andrew

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 33  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Moran, Thomas Joseph
  2. Moran Thomas Joseph
  3. Lutz, David Andrew
  4. Macnamara Thomas
  5. O'Connor Neil

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...