skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Speech-acts based analysis for requirements discovery from online discussions

Morales-Ramirez, Itzel ; Kifetew, Fitsum Meshesha ; Perini, Anna

Information Systems, December 2019, Vol.86, pp.94-112 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0306-4379 ; E-ISSN: 1873-6076 ; DOI: 10.1016/j.is.2018.08.003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Where Did the Requirements Come from? A Retrospective Case Study
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Where Did the Requirements Come from? A Retrospective Case Study

Morales-Ramirez, Itzel ; Vergne, Matthieu ; Morandini, Mirko ; Sabatucci, Luca ; Perini, Anna ; Susi, Angelo; Castano, Silvana (Editor) ; Vassiliadis, Panos (Editor) ; Lakshmanan, Laks V (Editor) ; Lee, Mong Li (Editor)

Lecture Notes in Computer Science, Advances in Conceptual Modeling: ER 2012 Workshops CMS, ECDM-NoCoDA, MoDIC, MORE-BI, RIGiM, SeCoGIS, WISM, Florence, Italy, October 15-18, 2012. Proceedings, pp.185-194

ISBN: 9783642339981 ; ISBN: 3642339980 ; E-ISBN: 9783642339998 ; E-ISBN: 3642339999 ; DOI: 10.1007/978-3-642-33999-8_23

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (1)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Perini, Anna
  2. Morales-Ramirez, Itzel
  3. Perini, A.
  4. Kifetew, Fitsum
  5. Kifetew, Fm

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...