skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Circadian motor asymmetries before and after prolonged wakefulness in humans.(Author abstract)(Report)

Natale, Vincenzo ; Martoni, Monica ; Esposito, Maria Jose ; Fabbri, Marco ; Tonetti, Lorenzo

Neuroscience Letters, August 23, 2007, Vol.423(3), p.216(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0304-3940

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Association Between MDM2SNP309 and Age at Colorectal Cancer Diagnosis According to p53 Mutation Status

Menin, Chiara ; Scaini, Maria Chiara ; De Salvo, Gian Luca ; Biscuola, Martina ; Quaggio, Monica ; Esposito, Giovanni ; Belluco, Claudio ; Montagna, Marco ; Agata, Simona ; Dandrea, Emma ; Nitti, Donato ; Amadori, Alberto ; Bertorelle, Roberta

Journal of the National Cancer Institute, 2006, Vol.98(4), pp.285-288 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8874 ; E-ISSN: 1460-2105 ; DOI: 10.1093/jnci/djj054

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
“清代道藏”——江南蒋元庭本《道藏辑要》之研究
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

“清代道藏”——江南蒋元庭本《道藏辑要》之研究

莫尼卡(Monica ; Esposito)[意] ; 万钧(译) ; 莫尼卡(校)

宗教学研究 - Religious Studies, 2010, Issue 3, pp.17-27

ISSN: 1006-1312

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

In vitro gastrointestinal mobilization and oral bioaccessibility of PAHs in contrasting soils and associated cancer risks: Focus on PAH nonextractable residues

Anthony C. Umeh ; Luchun Duan ; Ravi Naidu ; Monica Esposito ; Kirk T. Semple

Environment International, 01 December 2019, Vol.133 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0160-4120 ; E-ISSN: 1873-6750

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (3)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. D'Andrea, Emma
  2. Martoni, Monica
  3. Montagna, Marco
  4. De Salvo, Gian Luca
  5. Menin, Chiara

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...