skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Black stem by Phoma macdonaldii affected ecophysiological components that determine grain yield in sunflower (Helianthus annuus L.)
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Black stem by Phoma macdonaldii affected ecophysiological components that determine grain yield in sunflower (Helianthus annuus L.)

Quiroz, F.J. ; Edwards Molina, J.P. ; Dosio, G.A.A.

Field Crops Research, 04/2014, Vol.160, C, pp.31-40 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03784290 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.fcr.2014.02.011

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Corrección de cicatrices postraqueostomía mediante doble colgajo adipofascial opuesto
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Corrección de cicatrices postraqueostomía mediante doble colgajo adipofascial opuesto

Llanos, S. ; Searle, S. ; Molina, J.P. ; Mora, C. ; Calderón, W.

Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana, 2012, Vol.38(4), pp.359-362

ISSN: 0376-7892 ; DOI: http://dx.doi.org/10.4321/S0376-78922012000400007

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Giant neck liposarcoma with pathological clavicular fracture
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giant neck liposarcoma with pathological clavicular fracture

Coca Pelaz, A. ; Núñez Batalla, F. ; Vivanco Allende, B. ; Díaz Molina, J.P. ; Suárez Nieto, C.

Auris Nasus Larynx, 6/2010, Vol.37(3), pp.394-396 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03858146 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.anl.2009.07.008

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of entomopathogenic nematodes (Rhabditida: Steinernematidae and Heterorhabditidae) on Meloidogyne mayaguensis Rammah and Hirschmann (Tylenchida: Meloidoginidae) infection in tomato plants

Molina , J.P. ; Dolinski , C. ; Souza , R.M. ; Lewis , E.E.

Journal of nematology, 2007, Vol.39(4), pp.338-342 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-300X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A randomized controlled trial investigating the efficacy and safety of switching from a protease inhibitor to nevirapine in patients with undetectable viral load

Arranz Caso, Ja ; López, Jc ; Santos, I ; Estrada, V ; Castilla, V ; Sanz, J ; Sanz, J ; Molina, Jp ; Fernández Guerrero, M ; Górgolas, M

HIV Medicine, September 2005, Vol.6(5), pp.353-359 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1464-2662 ; E-ISSN: 1468-1293 ; DOI: 10.1111/j.1468-1293.2005.00320.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Phosphatidylinositol-4, 5-biphosphate 3-kinase, catalytic subunit alpha (PI3KCA) and microsatellite instability in ovarian clear cell carcinoma, clinical correlation
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phosphatidylinositol-4, 5-biphosphate 3-kinase, catalytic subunit alpha (PI3KCA) and microsatellite instability in ovarian clear cell carcinoma, clinical correlation

Batista, M. ; Romero, I. ; Molina, J.P. ; Brot, L. ; Costa, A. ; López, R. ; Mallol, P. ; Palacios, J. ; Illueca, C. ; Mendes, C. ; Machado, G. ; Santiago, A. ; Rego, E. ; López, J.A. ; Poveda, A.

Annals of Oncology, 10/2016, 10/01/2016, Vol.27(suppl_6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0923-7534 ; E-ISSN: 1569-8041 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/annonc/mdw374.30

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (5)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Ngôn ngữ 

  1. Portuguese  (1)
  2. Spanish  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Molina, J.P
  2. Núñez Batalla, F.
  3. Edwards Molina, J.P.
  4. Castilla, V

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...