skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 105  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Long wave runup on random beaches

Dutykh, Denys ; Labart, Céline ; Mitsotakis, Dimitrios; Mitsotakis, Dimitrios (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Sep 30, 2011 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1103/PhysRevLett.107.184504

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On the Galerkin/Finite-Element Method for the Serre Equations

Mitsotakis, Dimitrios ; Ilan, Boaz ; Dutykh, Denys

Journal of Scientific Computing, 2014, Vol.61(1), pp.166-195 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0885-7474 ; E-ISSN: 1573-7691 ; DOI: 10.1007/s10915-014-9823-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Finite volume schemes for dispersive wave propagation and runup

Dutykh, Denys ; Katsaounis, Theodoros ; Mitsotakis, Dimitrios

Journal of Computational Physics, 2011, Vol.230(8), pp.3035-3061 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9991 ; E-ISSN: 1090-2716 ; DOI: 10.1016/j.jcp.2011.01.003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On the contribution of the horizontal sea-bed displacements into the tsunami generation process.(Report)

Dutykh, Denys ; Mitsotakis, Dimitrios ; Chubarov, Leonid B. ; Shokin, Yuri I.

Ocean Modelling, Oct, 2012, Vol.56, p.43(14) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1463-5003

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On the reflection of solitons of the nonlinear Schrodinger equation

Katsaounis, Theodoros ; Mitsotakis, Dimitrios; Mitsotakis, Dimitrios (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Sep 8, 2016

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On the reflection of solitons of the nonlinear Schrodinger equation

Katsaounis, Theodoros ; Mitsotakis, Dimitrios

Arxiv ID: 1602.04424

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On the Galerkin / finite-element method for the Serre equations

Mitsotakis, Dimitrios ; Dutykh, Denys; Dutykh, Denys (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Nov 21, 2013

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On the relevance of the dam break problem in the context of nonlinear shallow water equations

Dutykh, Denys ; Mitsotakis, Dimitrios; Mitsotakis, Dimitrios (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Feb 9, 2010 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.3934/dcdsb.2010.13.799

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mechanical balance laws for fully nonlinear and weakly dispersive water waves

Kalisch, Henrik ; Khorsand, Zahra ; Mitsotakis, Dimitrios

Physica D: Nonlinear Phenomena, 15 October 2016, Vol.333, pp.243-253 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-2789 ; E-ISSN: 1872-8022 ; DOI: 10.1016/j.physd.2016.03.001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On weakly singular and fully nonlinear travelling shallow capillary–gravity waves in the critical regime

Mitsotakis, Dimitrios ; Dutykh, Denys ; Assylbekuly, Aydar ; Zhakebayev, Dauren

Physics Letters A, 25 May 2017, Vol.381(20), pp.1719-1726 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0375-9601 ; E-ISSN: 1873-2429 ; DOI: 10.1016/j.physleta.2017.03.041

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On the nonlinear dynamics of the traveling-wave solutions of the Serre system

Mitsotakis, Dimitrios ; Dutykh, Denys ; Carter, John; Carter, John (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Sep 26, 2016

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Solitary wave solutions and their interactions for fully nonlinear water waves with surface tension in the generalized Serre equations

Dutykh, Denys ; Hoefer, Mark ; Mitsotakis, Dimitrios

Theoretical and Computational Fluid Dynamics, 2018, Vol.32(3), pp.371-397 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0935-4964 ; E-ISSN: 1432-2250 ; DOI: 10.1007/s00162-018-0455-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On the Galerkin / finite-element method for the Serre equations

Mitsotakis, Dimitrios ; Ilan, Boaz ; Dutykh, Denys

Arxiv ID: 1306.3321

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Numerical approximation to Benjamin type equations. Generation and stability of solitary waves

Dougalis, Vassilios A. ; Duran, Angel ; Mitsotakis, Dimitrios

Arxiv ID: 1712.00485

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Adaptive modeling of shallow fully nonlinear gravity waves

Dutykh, Denys ; Clamond, Didier ; Mitsotakis, Dimitrios; Mitsotakis, Dimitrios (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Feb 16, 2015

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On the multi-symplectic structure of Boussinesq-type systems. I: Derivation and mathematical properties

Durán, Angel ; Dutykh, Denys ; Mitsotakis, Dimitrios

Physica D: Nonlinear Phenomena, 15 January 2019, Vol.388, pp.10-21 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-2789 ; E-ISSN: 1872-8022 ; DOI: 10.1016/j.physd.2018.11.007

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Numerical approximation to Benjamin type equations. Generation and stability of solitary waves

Dougalis, Vassilios ; Duran, Angel ; Mitsotakis, Dimitrios; Mitsotakis, Dimitrios (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Dec 7, 2017

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Finite volume schemes for Boussinesq type equations

Dutykh, Denys ; Katsaounis, Theodoros ; Mitsotakis, Dimitrios; Mitsotakis, Dimitrios (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Jan 10, 2011

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dispersive wave runup on non-uniform shores

Dutykh, Denys ; Katsaounis, Theodoros ; Mitsotakis, Dimitrios; Mitsotakis, Dimitrios (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Mar 6, 2011

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On the nonlinear dynamics of the traveling-wave solutions of the Serre system

Mitsotakis, Dimitrios ; Dutykh, Denys ; Carter, John D.

Arxiv ID: 1404.6725

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 105  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (26)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2010  (6)
 2. 2010đến2011  (15)
 3. 2012đến2013  (15)
 4. 2014đến2016  (17)
 5. Sau 2016  (25)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Mitsotakis, Dimitrios
 2. Dutykh, Denys
 3. Mitsotakis, D
 4. Dutykh, D
 5. Shokina, Nina

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...