skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Race, gender, and war

Nincic, Miroslav ; Nincic, Donna J.

Journal of Peace Research, Sept, 2002, Vol.39(5), p.547-568 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Of paradise, power, and pachyderms.(European society and United States' political cleavages and orientations)

Nincic, Miroslav ; Datta, Monti Narayan

Political Science Quarterly, Summer, 2007, Vol.122(2), p.239(18) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-3195

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Renegade Regimes Confronting Deviant Behavior in World Politics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Renegade Regimes Confronting Deviant Behavior in World Politics

Miroslav Nincic

E-ISBN 0231137028 ; E-ISBN 0231137036 ; E-ISBN 9780231137034 ; E-ISBN 9780231137027

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Can the U.S. Trust the U.S.S.R.?

Miroslav Nincic

Scientific American, 1986, Vol.254(4), p.33

ISSN: 0036-8733 ; E-ISSN: 1946-7087 ; DOI: 10.1038/scientificamerican0486-33

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Follies of Power: America's Unipolar Fantasy.(Book review)

Nincic, Miroslav

Political Science Quarterly, Winter, 2010, Vol.125(4), p.704(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-3195

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (3)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Miroslav Nincic
  2. Nincic, Miroslav.
  3. Nincic, M
  4. Nincic, Donna J
  5. Datta, Monti Narayan

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...