skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The nature of domain walls in ultrathin ferromagnets revealed by scanning nanomagnetometry

Tetienne, J-P ; Hingant, T ; Martínez, Lj ; Rohart, S ; Thiaville, A ; Diez, L ; Garcia, K ; Adam, J-P ; Kim, J-V ; Roch, J-F ; Miron, Im ; Gaudin, G ; Vila, L ; Ocker, B ; Ravelosona, D ; Jacques, V

Nature Communications, Apr 2015, Vol.6, p.6733 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 20411723 ; DOI: 10.1038/ncomms7733

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ultra-Fast Perpendicular Spin-Orbit Torque MRAM

Cubukcu, M ; Boulle, O ; Mikuszeit, N ; Hamelin, C ; Bracher, T ; Lamard, N ; Cyrille, M - C ; Buda - Prejbeanu, L ; Garello, K ; Miron, Im ; Klein, O ; De Loubens, G ; Naletov, Vv ; Langer, J ; Ocker, B ; Gambardella, P ; Gaudin, G

IEEE Transactions on Magnetics , 54 (4) , Article 9300204. (2018)

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Domain wall motion in ferromagnetic systems with perpendicular magnetization

Szambolics, H. ; Toussaint, J.-Ch. ; Marty, A. ; Miron, I.M. ; Buda-Prejbeanu, L.D.

Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 2009, Vol.321(13), pp.1912-1918 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0304-8853 ; DOI: 10.1016/j.jmmm.2008.12.011

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (2)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Miron, Im
  2. Miron, I.M.
  3. Gaudin, G
  4. Ocker, B
  5. Jacques, V

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...