skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ulična nomenklatura grada Splita kao odraz političkih i kulturnih promjena

Mirošević, Lena ; Borzić, Marin

Etnološka tribina : Godišnjak Hrvatskog etnološkog društva, 2014, Vol.44(37), pp.187-201 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0351-1944 ; E-ISSN: 1848-9540

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Utjecaj depopulacije na kulturnu baštinu hrvatskih otoka
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Utjecaj depopulacije na kulturnu baštinu hrvatskih otoka

Faričić, Josip ; Mirošević, Lena ; Graovac Matassi, Vera

Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes, 2013, Vol.29(3), pp.405-431 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13332546 ; E-ISSN: 18489184 ; DOI: http://dx.doi.org/10.11567/met.29.3.4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Utjecaj depopulacije na kulturnu baštinu hrvatskih otoka

Mirošević, Lena ; Faričić, Josip ; Graovac Matassi, Vera

Migracijske i etničke teme, 2013, Issue 3, pp.405-431 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1333-2546 ; E-ISSN: 1848-9184

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Mirošević, Lena
  2. Faričić, Josip
  3. Graovac Matassi, Vera
  4. Mirosevic, Lena
  5. Borzić, M.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...