skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Security services measures of secret data compiling: Comparative legal approach

Mirković Vladan M

Zbornik Radova: Pravni Fakultet u Novom Sadu, 01 January 2017, Vol.51(2), pp.465-483 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0550-2179 ; E-ISSN: 2406-1255

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Judicial control of special investigative measures of security services in the Republic of Serbia

Mirković Vladan

NBP: Nauka, bezbednost, policija, 01 January 2017, Vol.22(3), pp.89-105

ISSN: 0354-8872 ; E-ISSN: 2620-0406

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Some aspects of internal security policy as an element of the national security strategy of the Republic of Serbia

Stajić Ljubomir S ; Radivojević Nenad P ; Mirković Vladan M

Zbornik Radova: Pravni Fakultet u Novom Sadu, 01 January 2017, Vol.51(4), pp.1325-1342 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0550-2179 ; E-ISSN: 2406-1255

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Military neutrality as a principle of strategic orientations of the Republic of Serbia: Problem solving approach

Stajić Ljubomir S ; Radivojević Nenad P ; Mirković Vladan M

Zbornik Radova: Pravni Fakultet u Novom Sadu, 01 January 2016, Vol.50(4), pp.1067-1082 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0550-2179 ; E-ISSN: 2406-1255 ; DOI: 10.5937/zrpfns50-13142

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Possibilities for misuses of virtual currencies in money laundering process and financing terrorism

Stajić Ljubomir S ; Mirković Vladan M ; Radivojević Nenad P

Zbornik Radova: Pravni Fakultet u Novom Sadu, 01 January 2018, Vol.52(3), pp.891-907 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0550-2179 ; E-ISSN: 2406-1255

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Stajić, Ljubomir
  2. Mirković, Vladan
  3. Mirković Vladan M
  4. Radivojević, Nenad
  5. Stajić Ljubomir S

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...