skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

RESONANT CURVED PIEZOELECTRIC CANTILEVER FLUID DIODE WINGS FOR MASS-PRODUCIBLE FLYING MICROROBOTS

Minnick, Matthew D

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

GIS-based geospatial infrastructure of water resource assessment for supporting oil shale development in Piceance Basin of Northwestern Colorado

Zhou, Wei ; Minnick, Matthew D. ; Mattson, Earl D. ; Geza, Mengistu ; Murray, Kyle E.

Computers and Geosciences, April 2015, Vol.77, pp.44-53 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0098-3004 ; DOI: 10.1016/j.cageo.2015.01.007

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Ngôn ngữ 

 1. Chinese  (1)
 2. English  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Minnick, Matthew D
 2. Xie, Fei
 3. Zhong, Y.
 4. Murray, Kyle E.
 5. Zhang, Wang

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...