skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluating health risks posed by heavy metals to humans consuming blood cockles (Anadara granosa) from the Upper Gulf of Thailand.(Report)

Sudsandee, Suntorn ; Tantrakarnapa, Kraichat ; Tharnpoophasiam, Prapin ; Limpanont, Yanin ; Mingkhwan, Ratchaneekorn ; Worakhunpiset, Suwalee

Environmental Science and Pollution Research, 2017, Vol.24(17), p.14605(11) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0944-1344 ; DOI: 10.1007/s11356-017-9014-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparative study of heavy metal and pathogenic bacterial contamination in sludge and manure in biogas and non-biogas swine farms

Tulayakul, Phitsanu ; Boonsoongnern, Alongkot ; Kasemsuwan, Suwicha ; Wiriyarampa, Srisamai ; Pankumnoed, Juree ; Tippayaluck, Suwanna ; Hananantachai, Hathairad ; Mingkhwan, Ratchaneekorn ; Netvichian, Ramnaree ; Khaodhiar, Sutha

Journal of Environmental Sciences, 2011, Vol.23(6), pp.991-997 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-0742 ; E-ISSN: 1878-7320 ; DOI: 10.1016/S1001-0742(10)60484-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Mingkhwan, Ratchaneekorn
  2. Mingkhwan, R
  3. Netvichian, Ramnaree
  4. Tippayaluck, Suwanna
  5. Tantrakarnapa, K

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...