skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The effect of boron on the grain size and texture in additively manufactured [beta]-Ti alloys.(Metals)

Mantri, S. A. ; Alam, T. ; Choudhuri, D. ; Yannetta, C. J. ; Mikler, C. V. ; Collins, P. C. ; Banerjee, R.

Journal of Materials Science, 2017, Vol.52(20), p.12455(12) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; DOI: 10.1007/s10853-017-1371-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Change in the primary solidification phase from fcc to bcc-based B2 in high entropy or complex concentrated alloys

Choudhuri, D ; Gwalani, B ; Mikler, C. V ; Ramanujan, R.V ; Gorsse, Stéphane ; Gibson, M. A ; Banerjee, R

Scripta Materialia, 2017, Vol.127, p.186–190 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1359-6462 ; E-ISSN: 1872-8456 ; DOI: 10.1016/j.scriptamat.2016.09.023

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Laser Additive Manufacturing of Magnetic Materials

Mikler, C. ; Chaudhary, V. ; Borkar, T. ; Soni, V. ; Jaeger, D. ; Chen, X. ; Contieri, R. ; Ramanujan, R. ; Banerjee, R.

JOM, 2017, Vol.69(3), pp.532-543 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1047-4838 ; E-ISSN: 1543-1851 ; DOI: 10.1007/s11837-017-2257-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Correction to: Laser Additive Manufacturing of Magnetic Materials

Mikler, C. ; Chaudhary, V. ; Borkar, T. ; Soni, V. ; Jaeger, D. ; Chen, X. ; Contieri, R. ; Ramanujan, R. ; Banerjee, R.

JOM, 2017, Vol.69(12), pp.2855-2856 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1047-4838 ; E-ISSN: 1543-1851 ; DOI: 10.1007/s11837-017-2623-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...