skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

WITHDRAWN: Updating on gut microbiota and its relationship with the occurrence of necrotizing enterocolitis (Review)

Michel Hosny ; Nadim Cassir ; Bernard La Scola

Human Microbiome Journal, 01 June 2017, Vol.4, pp.1-6 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2452-2317 ; E-ISSN: 2452-2317

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Updating on gut microbiota and its relationship with the occurrence of necrotizing enterocolitis

Michel Hosny ; Nadim Cassir ; Bernard La Scola

Human Microbiome Journal, 01 June 2017, Vol.4, pp.14-19 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2452-2317 ; E-ISSN: 2452-2317

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Detection of pathogenic bacteria in diarrheal stool collected from children in North Lebanon by using conventional stool culture and microarray technique « CLART® Enterobac »

Ranin Bechara ; Michel Hosny ; Imad AL-Kassaa ; Fouad Dabboussi ; Hassan Mallat ; Monzer Hamze

Lebanese Science Journal, 01 December 2016, Vol.17(No.2), pp.233-239 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1561-3410 ; E-ISSN: 2413-371X

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multidisciplinary evaluation of Clostridium butyricum clonality isolated from preterm neonates with necrotizing enterocolitis in South France between 2009 and 2017

Michel Hosny ; Jacques Yaacoub Bou Khalil ; Aurelia Caputo ; Rita Abou Abdallah ; Anthony Levasseur ; Philippe Colson ; Nadim Cassir ; Bernard La Scola

Scientific Reports, 01 February 2019, Vol.9(1), pp.1-7 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2045-2322 ; DOI: 10.1038/s41598-019-38773-7

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Michel Hosny
  2. Bernard La Scola
  3. Nadim Cassir
  4. Hosny, Michel
  5. Hosny, M.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...