skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 111  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Advanced Microsystems for Automotive Applications 2012
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Advanced Microsystems for Automotive Applications 2012

Meyer, Gereon

ISBN10: 3642296726 ; ISBN13: 9783642296727 ; E-ISBN10: 3642296734 ; E-ISBN13: 9783642296734

Toàn văn sẵn có

2
Electric Vehicle Business Models: Global Perspectives
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Electric Vehicle Business Models: Global Perspectives

Beeton, David ; Meyer, Gereon;; Beeton, David ; Meyer, Gereon

Series ISSN: 2196-5544 ; ISBN: 978-3-319-12243-4 ; E-ISBN: 978-3-319-12244-1 ; DOI: 10.1007/978-3-319-12244-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Road Vehicle Automation
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Road Vehicle Automation

Meyer, Gereon ;Beiker, Sven;; Meyer, Gereon (Editor) ; Meyer, Gereon (Editor) ; Beiker, Sven (Editor)

Lecture Notes in Mobility

ISBN: 9783319059891 ; ISBN: 3319059890 ; E-ISBN: 9783319059907 ; E-ISBN: 3319059904 ; DOI: 10.1007/978-3-319-05990-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Road Vehicle Automation 2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Road Vehicle Automation 2

Meyer, Gereon ;Beiker, Sven;; Meyer, Gereon (Editor) ; Meyer, Gereon (Editor) ; Beiker, Sven (Editor)

Lecture Notes in Mobility

ISBN: 9783319190778 ; ISBN: 3319190776 ; E-ISBN: 9783319190785 ; E-ISBN: 3319190784 ; DOI: 10.1007/978-3-319-19078-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Road Vehicle Automation 2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Road Vehicle Automation 2

Meyer, Gereon ; Beiker, Sven

Series ISSN: 2196-5544 ; ISBN: 978-3-319-19077-8 ; E-ISBN: 978-3-319-19078-5 ; DOI: 10.1007/978-3-319-19078-5

Toàn văn sẵn có

6
Electric Vehicle Systems Architecture and Standardization Needs: Reports of the PPP European Green Vehicles Initiative
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Electric Vehicle Systems Architecture and Standardization Needs: Reports of the PPP European Green Vehicles Initiative

Müller, Beate ; Meyer, Gereon

Series ISSN: 2196-5544 ; ISBN: 978-3-319-13655-4 ; E-ISBN: 978-3-319-13656-1 ; DOI: 10.1007/978-3-319-13656-1

Toàn văn sẵn có

7
Advanced Microsystems for Automotive Applications 2012: Smart Systems for Safe, Sustainable and Networked Vehicles
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Advanced Microsystems for Automotive Applications 2012: Smart Systems for Safe, Sustainable and Networked Vehicles

Meyer, Gereon

ISBN: 978-3-642-29672-7 ; E-ISBN: 978-3-642-29673-4 ; DOI: 10.1007/978-3-642-29673-4

Toàn văn sẵn có

8
Roadmap 2030 Synergien von Elektromobilität und automatisiertem Fahren
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Roadmap 2030 Synergien von Elektromobilität und automatisiertem Fahren

Reuss, Hans-Christian ; Meyer, Gereon ; Meurer, Michael

ATZelektronik, 9/2015, Vol.10(S7), pp.54-57

ISSN: 1862-1791 ; E-ISSN: 2192-8878 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s35658-015-0570-5

Toàn văn sẵn có

9
Advanced Microsystems for Automotive Applications 2013: Smart Systems for Safe and Green Vehicles
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Advanced Microsystems for Automotive Applications 2013: Smart Systems for Safe and Green Vehicles

Fischer-Wolfarth, Jan ; Meyer, Gereon

Series ISSN: 2196-5544 ; ISBN: 978-3-319-00475-4 ; E-ISBN: 978-3-319-00476-1 ; DOI: 10.1007/978-3-319-00476-1

Toàn văn sẵn có

10
Advanced Microsystems for Automotive Applications 2011: Smart Systems for Electric, Safe and Networked Mobility
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Advanced Microsystems for Automotive Applications 2011: Smart Systems for Electric, Safe and Networked Mobility

Meyer, Gereon ; Valldorf, Jürgen

ISBN: 978-3-642-21380-9 ; E-ISBN: 978-3-642-21381-6 ; DOI: 10.1007/978-3-642-21381-6

Toàn văn sẵn có

11
Advanced Microsystems for Automotive Applications 2013
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Advanced Microsystems for Automotive Applications 2013

Fischer-Wolfarth, Jan ; Meyer, Gereon

ISBN10: 3319004751 ; ISBN13: 9783319004754 ; E-ISBN10: 331900476X ; E-ISBN13: 9783319004761

Toàn văn sẵn có

12
Advanced Microsystems for Automotive Applications 2014
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Advanced Microsystems for Automotive Applications 2014

Fischer-Wolfarth, Jan ; Meyer, Gereon

ISBN10: 3319080865 ; ISBN13: 9783319080864 ; E-ISBN10: 3319080873 ; E-ISBN13: 9783319080871

Toàn văn sẵn có

13
Advanced Microsystems for Automotive Applications 2014: Smart Systems for Safe, Clean and Automated Vehicles
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Advanced Microsystems for Automotive Applications 2014: Smart Systems for Safe, Clean and Automated Vehicles

Fischer-Wolfarth, Jan ; Meyer, Gereon

Series ISSN: 2196-5544 ; ISBN: 978-3-319-08086-4 ; E-ISBN: 978-3-319-08087-1 ; DOI: 10.1007/978-3-319-08087-1

Toàn văn sẵn có

14
Advanced Microsystems for Automotive Applications 2015
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Advanced Microsystems for Automotive Applications 2015

Meyer, Gereon ; Muller, Beate ; Schulze, Tim

ISBN10: 3319208543 ; ISBN13: 9783319208541 ; E-ISBN10: 3319208551 ; E-ISBN13: 9783319208558

Toàn văn sẵn có

15
Advanced Microsystems for Automotive Applications 2015: Smart Systems for Green and Automated Driving
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Advanced Microsystems for Automotive Applications 2015: Smart Systems for Green and Automated Driving

Schulze, Tim ; Müller, Beate ; Meyer, Gereon

Series ISSN: 2196-5544 ; ISBN: 978-3-319-20854-1 ; E-ISBN: 978-3-319-20855-8 ; DOI: 10.1007/978-3-319-20855-8

Toàn văn sẵn có

16
Advanced Microsystems for Automotive Applications 2012: Smart Systems for Safe, Sustainable and Networked Vehicles
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Advanced Microsystems for Automotive Applications 2012: Smart Systems for Safe, Sustainable and Networked Vehicles

Meyer, Gereon;; Meyer, Gereon (Editor)

ISBN: 9783642296727 ; ISBN: 3642296726 ; E-ISBN: 9783642296734 ; E-ISBN: 3642296734 ; DOI: 10.1007/978-3-642-29673-4

Toàn văn sẵn có

17
Advanced Microsystems for Automotive Applications 2010: Smart Systems for Green Cars and Safe Mobility
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Advanced Microsystems for Automotive Applications 2010: Smart Systems for Green Cars and Safe Mobility

Meyer, Gereon ; Valldorf, Jürgen

ISBN: 978-3-642-12647-5 ; E-ISBN: 978-3-642-16362-3 ; DOI: 10.1007/978-3-642-16362-3

Toàn văn sẵn có

18
Road Vehicle Automation 3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Road Vehicle Automation 3

Meyer, Gereon ;Beiker, Sven;; Meyer, Gereon (Editor) ; Meyer, Gereon (Editor) ; Beiker, Sven (Editor)

Lecture Notes in Mobility

ISBN: 9783319405025 ; ISBN: 3319405020 ; E-ISBN: 9783319405032 ; E-ISBN: 3319405039 ; DOI: 10.1007/978-3-319-40503-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Disrupting Mobility: Impacts of Sharing Economy and Innovative Transportation on Cities
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Disrupting Mobility: Impacts of Sharing Economy and Innovative Transportation on Cities

Meyer, Gereon ; Shaheen, Susan;; Meyer, Gereon ; Shaheen, Susan

Series ISSN: 2196-5544 ; ISBN: 978-3-319-51601-1 ; E-ISBN: 978-3-319-51602-8 ; DOI: 10.1007/978-3-319-51602-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Outlook for Safety and Powertrain Sensors
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Outlook for Safety and Powertrain Sensors

Dixon, Richard; Meyer, Gereon (Editor)

ISBN: 9783642296727 ; ISBN: 3642296726 ; E-ISBN: 9783642296734 ; E-ISBN: 3642296734 ; DOI: 10.1007/978-3-642-29673-4_32

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 111  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (2)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2005  (2)
 2. 2005đến2008  (3)
 3. 2009đến2010  (5)
 4. 2011đến2013  (73)
 5. Sau 2013  (27)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (109)
 2. German  (2)
 3. Chinese  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Meyer, Gereon
 2. Valldorf, Jürgen
 3. Müller, Beate
 4. Beiker, Sven
 5. Fischer-Wolfarth, Jan

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...