skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

PO8 A survey of Australian and New Zealand breast surgeons' current attitudes to breast reconstruction in women with breast cancer needing postmastectomy radiation therapy

Meybodi, F ; Sood, S ; Samarasinghe, P ; French, J ; Elder, E

The Breast, April 2018, Vol.38, pp.195-195 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0960-9776 ; E-ISSN: 1532-3080 ; DOI: 10.1016/j.breast.2018.02.019

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Patient reported outcomes of autologous fat grafting after breast cancer surgery

Brown, A.W.W ; Kabir, M ; Sherman, K.A ; Meybodi, F ; French, J.R ; Elder, E.B

The Breast, October 2017, Vol.35, pp.14-20 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0960-9776 ; E-ISSN: 1532-3080 ; DOI: 10.1016/j.breast.2017.06.006

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Abstract P2-14-26: Withdrawn
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Abstract P2-14-26: Withdrawn

Meybodi, F ; Sedaghat, N ; French, J ; Elder, E

Cancer Research, 02/15/2019, Vol.79(4 Supplement), pp.P2-14-26-P2-14-26 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0008-5472 ; E-ISSN: 1538-7445 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1158/1538-7445.SABCS18-P2-14-26

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Meybodi, F.
  2. French, J.
  3. Elder, E
  4. Brown, A.W.W.
  5. Brown, Aww

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...