skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nederland-Turkije, 1675-1678. Vier jaar op het snijpunt van Gouden Eeuw en moderniteit

Merlijn Olnon

De Zeventiende Eeuw: Cultuur in de Nederlanden in Interdisciplinair Perspectief, 01 May 2013, Vol.29(1), pp.3-18 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2212-7402 ; DOI: 10.18352/dze.8456

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Merlijn Olnon
  2. Olnon, Merlijnmmnmmverfasserin
  3. Olnon, Merlijn

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...