skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 60  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Process for the preparation of substituted indoles

Keegan Philip ; Merifield Eric ; Gill Duncan

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diastereo- and enantioselective syntheses of (−)-coniine, (−)-solenopsin A, (−)-solenopsis fugaz venom and (−)-xenovenine via deoxygenative decarboxylation of 2-carbonylsultam-substituted n-hydroxy-piperidines and -pyrrolidines

Oppolzer, Wolfgang ; Bochet, Christian G ; Merifield, Eric

Tetrahedron Letters, 1994, Vol.35(38), pp.7015-7018 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0040-4039 ; E-ISSN: 1873-3581 ; DOI: 10.1016/0040-4039(94)88213-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A convergent synthesis of the C(11)–C(25) fragment of the aglycone of avermectin A 2b

Menager, Eric ; Merifield, Eric ; Smallridge, Mark ; Thomas, Eric J

Tetrahedron, 1997, Vol.53(27), pp.9377-9392 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0040-4020 ; E-ISSN: 1464-5416 ; DOI: 10.1016/S0040-4020(97)00590-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Novel process for the preparation of substituted indoles

Keegan, Philip ; Gill, Duncan ; Merifield, Eric

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Novel process for the preparation of substituted indoles

Gill Duncan ; Keegan Philip ; Merifield Eric

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Synthesis and applications of a new class of C2 symmetric phosphorus donor ligand for asymmetric catalysis

Brenchley, Guy ; Fedouloff, Michael ; Merifield, Eric ; Wills, Martin

Tetrahedron: Asymmetry, October 1996, Vol.7(10), pp.2809-2812 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0957-4166 ; E-ISSN: 1362-511X ; DOI: 10.1016/0957-4166(96)00368-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A new class of chiral phosphorus catalyst for asymmetric palladium catalysed allylic substitution reactions

Brenchley, Guy ; Merifield, Eric ; Wills, Martin ; Fedouloff, Michael

Tetrahedron Letters, 1994, Vol.35(17), pp.2791-2794 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0040-4039 ; E-ISSN: 1873-3581 ; DOI: 10.1016/S0040-4039(00)77034-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Process for the preparation of substituted indoles

Keegan, Philip ; Merifield, Eric ; Gill, Duncan; Astrazeneca AB (Corporate Author)

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intermediates and processes for the preparation of 4- (acetylamino) ) -3- [ (4-chloro-phenyl) thio] -2-methyl-1H-indole-1-acetic acid

Ainge, Debra ; Butters, Michael ; Merifield, Eric ; Ramakrishnan, Ravi ; Rayapati, Ravi Naidu ; Sharma, Parhalad Ray ; Thomson, Colin

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

INTERMEDIAIRES ET PROCEDES DE PREPARATION D'ACIDE 4-(ACETYLAMINO))-3-[(4-CHLORO-PHENYL)THIO]-2-METHYL-1H-INDOLE-1-ACETIQUE
INTERMEDIATES AND PROCESSES FOR THE PREPARATION OF 4-(ACETYLAMINO))-3-[(4-CHLORO-PHENYL)THIO]-2-METHYL-1H-INDOLE-1-ACETIC ACID

Ainge, Debra ; Butters, Michael ; Merifield, Eric ; Ramakrishnan, Ravi ; Rayapati, Ravi Naidu ; Sharma, Parhalad Ray ; Thomson, Colin

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

INTERMEDIATES AND PROCESSES FOR THE PREPARATION OF 4- (ACETYLAMINO)) -3- [(4-CHLORO-PHENYL) THIO]-2-METHYL-1H-INDOLE-1-ACETIC ACID

Ainge, Debra ; Butters, Michael ; Merifield, Eric ; Ramakrishnan, Ravi ; Rayapati, Ravi Naidu ; Sharma, Parhalad Ray ; Thomson, Colin

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pharmaceutical process and intermediates 714

Ainge Debra ; Merifield Eric ; Thomson Colin ; Butters Michael ; Ramakrishnan Ravi ; Rayapati Ravi Naidu ; Sharma Parhalad Ray

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ И СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ 4-(АЦЕТИЛАМИНО)-3-[(4-ХЛОРФЕНИЛ)ТИО]-2-МЕТИЛ-1Н-ИНДОЛ-1-УКСУСНОЙ КИСЛОТЫ
INTERMEDIATE COMPOUNDS AND METHODS OF OBTAINING 4-(ACETYLAMINO)-3-[(4-CHLOROPHENYL)THIO]-2-METHYL-1H-INDOLE-1-OF ACETIC ACID

Ainge Debra ; Butters Michael ; Merifield Eric ; Ramakrishnan Ravi ; Rayapati Ravi Naidu ; Sharma Parhalad Ray ; Thomson Colin

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intermedios y procesos para preparar el ácido 4-(acetilamino)-3-[(4-clorofenil)tio]-2-metil-1H-indol-1-acético

Ainge, Debra ; Butters, Michael ; Merifield, Eric ; Ramakrishnan, Ravi ; Rayapati, Ravi Naidu ; Sharma, Parhalad Ray ; Thomson, Colin

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

INTERMEDIARIOS Y PROCESO DE PREPARACION DE 4-(ACETILAMINO)-3-[(4-CLORO-FENIL)TIO]-2-METIL-1H-INDOL-1-ACETICO

Ainge, Debra ; Merifield, Eric ; Thomson, Colin ; Butters, Michael ; Sharma, Parhalad Ray ; Ramakrishnan, Ravi ; Rayapati, Ravi Naidu

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intermediates and processes for the preparation of 4- (acetylamino) ) -3- [ (4-chloro-phenyl) thio] -2-methyl-1h-indole-1-acetic acid

Ainge Debra ; Butters Michael ; Merifield Eric ; Ramakrishnan Ravi ; Rayapati Ravi Naidu ; Sharma Parhalad Ray ; Thomson Colin

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intermediates and processes for the preparation of 4- (acetylamino) ) -3- [ (4-chloro-phenyl) thio] -2-methyl-1H-indole-1-acetic acid

Ainge, Debra ; Butters, Michael ; Merifield, Eric ; Ramakrishnan, Ravi ; Rayapati, Ravi Naidu ; Sharma, Parhalad Ray ; Thomson, Colin

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

INTERMEDIATES AND PROCESSES FOR THE PREPARATION OF 4- (ACETYLAMINO) ) -3- [ (4-CHLORO-PHENYL) THIO] -2-METHYL-1H-INDOLE-1-ACETIC ACID

Ainge, Debra ; Butters, Michael ; Merifield, Eric ; Ramakrishnan, Ravi ; Rayapati, Ravi Naidu ; Sharma, Parhalad Ray ; Thomson, Colin

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

INTERMÉDIAIRES ET PROCÉDÉS POUR LA PRÉPARATION D'ACIDE 4-(ACÉTYLAMINO)-3-[(4-CHLORO-PHÉNYL)THIO]-2-MÉTHYL-1H-INDOLE-1-ACÉTIQUE
INTERMEDIATES AND PROCESSES FOR THE PREPARATION OF 4- (ACETYLAMINO) ) -3- [ (4-CHLORO-PHENYL) THIO] -2-METHYL-1H-INDOLE-1-ACETIC ACID

Ainge, Debra ; Butters, Michael ; Merifield, Eric ; Ramakrishnan, Ravi ; Rayapati, Ravi Naidu ; Sharma, Parhalad Ray ; Thomson, Colin

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 60  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (7)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1994  (6)
 2. 1994đến1998  (4)
 3. 1999đến2007  (8)
 4. 2008đến2011  (20)
 5. Sau 2011  (22)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sáng chế  (49)
 2. Bài báo  (11)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (49)
 2. French  (13)
 3. German  (9)
 4. Chinese  (6)
 5. Spanish  (3)
 6. Korean  (2)
 7. Russian  (1)
 8. Norwegian  (1)
 9. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Merifield, Eric
 2. Merifield Eric
 3. Sharma, Parhalad Ray
 4. Thomson, Colin
 5. Ainge, Debra

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...