skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Xin lưu ý kết quả bổ sung có thể được cung cấp bằng cách chỉnh truy vấn tìm kiếm của bạn.
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
HBR guide to getting the mentoring you need.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

HBR guide to getting the mentoring you need.

Boston, Massachusetts : Harvard Business Review Press, [2014] - (HF5385 .H34 2014) - ISBN9781422196007 (alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mentoring in the Lifelong Learning Sector

Wallace Susan; Gravells Jonathan

LearningMatters; 2008 - (371.102)

Truy cập trực tuyến

3
Mentoring
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mentoring

Wallace Susan.; Gravells Jonathan; Wallace Susan

Exeter : Learning Matters, c2007. - (371.102 WAL 2007) - ISBN9781844451029;ISBN184445102X

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Being mentored : getting what you need
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Being mentored : getting what you need

Garavuso Vicki.

Boston : McGraw-Hill Higher Education, c2010. - (371.102 GAR 2010) - ISBN9780073378350;ISBN0073378356

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Creating dynamic schools through mentoring coaching and collaboration

Carr Judy F; Herman Nancy 1950; Harris Douglas E

Association for Supervision and Curriculum Development; 2005 - (371.203 CAR 2005)

Truy cập trực tuyến

6
Partnering in the learning marketspace
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Partnering in the learning marketspace

Duin Ann Hill.; Baer Linda; Starke-Meyerring Doreen

San Francisco : Jossey-Bass, c2001. - (004.6 DUI 2001) - ISBN0787950122

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
Be your own mentor
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Be your own mentor

Bruce Anne

New York : McGraw-Hill, c2008. - (650.1 BRU 2008) - ISBN9780071487771 (alk. paper);ISBN0071487778 (alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
Perfect phrases for coaching employee performance : hundreds of ready - to - use phrases for building employee engagement and creating star performers
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Perfect phrases for coaching employee performance : hundreds of ready - to - use phrases for building employee engagement and creating star performers

Poole Laura

New York : McGraw-Hill Education , 2015 - (658.3 POO 2015) - ISBN9780071809511

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Psychology of career adaptability employability and resilience

Springer; 2017 - (331.11)

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Trong mục lục thư viện (6)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Gravells Jonathan
  2. Wallace Susan
  3. Poole Laura
  4. Harris Douglas E
  5. Carr Judy F

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...