skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluation of the California Mental Health Services Authority's Prevention and Early Intervention initiatives progress and preliminary findings

Burnam M Audrey; Berry Sandra H; Cerully Jennifer L; Eberhart Nicole K

RAND; 2014 - (362.209794|223)

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Recommendations for Sustaining California's Statewide Mental Health Prevention and Early Intervention Programs

Burnam M Audrey 1951; Berry Sandra H; Eberhart Nicole K; Collins Rebecca L; Ebener Patricia A

RAND Corporation; 2014 - (362.209794)

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Payoffs for California college students and taxpayers from investing in student mental health

Ashwood J Scott; Stein Bradley D; Briscombe Brian; Sontag Padilla Lisa M; Woodbridge Michelle W; May Elizabeth; Seelam Rachana; Burnam M Audrey

RAND Corporation; 2015 - (362.209794)

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interventions to prevent suicide a literature review to guide evaluation of California's Mental Health Prevention and Early Intervention Initiative

Acosta Joie D; Ramchand Rajeev; Jaycox Lisa H; Becker Amariah; Eberhart Nicole K 1978

RAND Corporation; 2012 - (362.280973)

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

  1. Sách  (3)
  2. Bài báo  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...