skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 111  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thinking about Violence

Menjívar, Cecilia

Society, 2014, Vol.51(4), pp.401-403 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0147-2011 ; E-ISSN: 1936-4725 ; DOI: 10.1007/s12115-014-9799-5

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Legal Violence: Immigration Law and the Lives of Central American Immigrants

Menjívar, Cecilia ; Abrego, Leisy

The American Journal of Sociology, Mar 2012, Vol.117(5), p.1380 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00029602 ; E-ISSN: 15375390 ; DOI: 10.1086/663575

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

When Immigration Policies Affect Immigrants’ Lives: Commentary

Menjívar, Cecilia

Demography, 2013, Vol.50(3), pp.1097-1099 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0070-3370 ; E-ISSN: 1533-7790 ; DOI: 10.1007/s13524-013-0205-5

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beyond individual and visible acts of violence: A framework to examine the lives of women in low-income neighborhoods

Dominguez, Silvia ; Menjivar, Cecilia

Women's Studies International Forum, May-June, 2014, Vol.44, p.184(12) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0277-5395

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beyond individual and visible acts of violence: A framework to examine the lives of women in low-income neighborhoods

Dominguez, Silvia ; Menjivar, Cecilia

Women's Studies International Forum, May 2014, Vol.44, pp.184-195 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0277-5395 ; E-ISSN: 1879-243X ; DOI: 10.1016/j.wsif.2014.01.012

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gendered Paths to Legal Citizenship: The Case of L atin‐ A merican Immigrants in P hoenix, A rizona

Salcido, Olivia ; Menjívar, Cecilia

Law & Society Review, June 2012, Vol.46(2), pp.335-368 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0023-9216 ; E-ISSN: 1540-5893 ; DOI: 10.1111/j.1540-5893.2012.00491.x

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Who Belongs and Why

Menjívar, Cecilia

Society, 2009, Vol.46(5), pp.416-418 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0147-2011 ; E-ISSN: 1936-4725 ; DOI: 10.1007/s12115-009-9248-z

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Central American immigrant workers and legal violence in Phoenix, Arizona

Menjívar, Cecilia

Latino Studies, Summer 2013, Vol.11(2), pp.228-252 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 14763435 ; E-ISSN: 14763443 ; DOI: 10.1057/lst.2013.6

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Studying Central Americans in Latino studies

Menjívar, Cecilia

Latino Studies, Apr 2017, Vol.15(1), pp.91-94 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 14763435 ; E-ISSN: 14763443 ; DOI: 10.1057/s41276-017-0050-6

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The power of the law: Central Americans' legality and everyday life in Phoenix, Arizona

Menjívar, Cecilia

Latino Studies, Winter 2011, Vol.9(4), pp.377-395 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 14763435 ; E-ISSN: 14763443 ; DOI: 10.1057/lst.2011.43

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Liminal legality: Salvadoran and Guatemalan immigrants' lives in the United States (1)

Menjivar, Cecilia

The American Journal of Sociology, Jan, 2006, Vol.111(4), p.999(39) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-9602

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction: Public Religion and Immigration Across National Contexts

Menjívar, Cecilia

American Behavioral Scientist, July 2006, Vol.49(11), pp.1447-1454 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-7642 ; E-ISSN: 1552-3381 ; DOI: 10.1177/0002764206288456

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Educational hopes, documented dreams: Guatemalan and Salvadoran immigrants' legality and educational prospects.(Section Two: Social Mechanisms)(Author abstract)(Report)

Menjivar, Cecilia

The Annals of the American Academy of Political and Social Science, Nov, 2008, Vol.620, p.177(17) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-7162

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Educational Hopes, Documented Dreams: Guatemalan and Salvadoran Immigrants' Legality and Educational Prospects

Menjívar, Cecilia

The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science, November 2008, Vol.620(1), pp.177-193 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-7162 ; E-ISSN: 1552-3349 ; DOI: 10.1177/0002716208323020

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Ties that Heal: Guatemalan Immigrant Women's Networks and Medical Treatment 1

Menjívar, Cecilia

International Migration Review, June 2002, Vol.36(2), pp.437-466 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0197-9183 ; E-ISSN: 1747-7379 ; DOI: 10.1111/j.1747-7379.2002.tb00088.x

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Liminal Legality: Salvadoran and Guatemalan Immigrants' Lives in the United States1

Menjívar, Cecilia

The American Journal of Sociology, Jan 2006, Vol.111(4), pp.999-0_10 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00029602 ; E-ISSN: 15375390 ; DOI: 10.1086/499509

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigrant kinship networks and the impact of the receiving context: Salvadorans in San Francisco in the early 1990s

Menjivar, Cecilia

Social Problems, Feb 1997, Vol.44(1), pp.104-123 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00377791 ; E-ISSN: 15338533

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Architecture of Feminicide: The State, Inequalities, and Everyday Gender Violence in Honduras.(SOCIOLOGY)(Report)

Menjivar, Cecilia ; Walsh, Shannon Drysdale

Latin American Research Review, 2017, Vol.52(2), p.221(20) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0023-8791 ; DOI: 10.25222/larr.73

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
19
Subverting Justice: Socio-Legal Determinants of Impunity for Violence against Women in Guatemala
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Subverting Justice: Socio-Legal Determinants of Impunity for Violence against Women in Guatemala

Menjívar, Cecilia ; Walsh, Shannon

Laws, 9/2016, Vol.5(3), p.31 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2075-471X ; DOI: http://dx.doi.org/10.3390/laws5030031

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Talking about the "Epidemic of the Millennium": Religion, Informal Communication, and HIV/AIDS in Sub-Saharan Africa

Agadjanian, Victor ; Menjívar, Cecilia

Social Problems, Aug 2008, Vol.55(3), pp.301-321 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00377791 ; E-ISSN: 15338533 ; DOI: 10.1525/sp.2008.55.3.301

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 111  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (73)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2000  (11)
 2. 2000đến2003  (16)
 3. 2004đến2007  (12)
 4. 2008đến2012  (47)
 5. Sau 2012  (25)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (108)
 2. Spanish  (3)
 3. Portuguese  (2)
 4. French  (2)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Menjívar, Cecilia
 2. Menjivar, Cecilia
 3. Menjivar, C
 4. Cecilia Menjívar
 5. Menjívar, C.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...