skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 24  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Enhancing brain-machine interface (BMI) control of a hand exoskeleton using electrooculography (EOG)

Witkowski, Matthias ; Mellinger, Jürgen ; Soekadar, Surjo Raphael; Universitätsbibliothek Tübingen; Universitätsbibliothek Tübingen

DOI: 10.15496/publikation-5227 ; ISSN: 1743-0003

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Volitional Control of Neuromagnetic Coherence

Sacchet, Matthew ; Mellinger, Jürgen ; Sitaram, Ranganatha ; Braun, Christoph ; Birbaumer, Niels ; Fetz, Eberhard

Frontiers in Neuroscience, Dec 26, 2012 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 16624548 ; E-ISSN: 1662453X ; DOI: 10.3389/fnins.2012.00189

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Enhancing brain-machine interface (BMI) control of a hand exoskeleton using electrooculography (EOG)

Witkowski, Matthias ; Cortese, Mario ; Cempini, Marco ; Mellinger, Jurgen ; Vitiello, Nicola ; Soekadar, Surjo R

Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation, Dec 16, 2014, Vol.11(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1743-0003 ; DOI: 10.1186/1743-0003-11-165

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An MEG-based brain–computer interface (BCI)

Mellinger, Jürgen ; Schalk, Gerwin ; Braun, Christoph ; Preissl, Hubert ; Rosenstiel, Wolfgang ; Birbaumer, Niels ; Kübler, Andrea

NeuroImage, 01 July 2007, Vol.36(3), pp.581-593 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1053-8119 ; E-ISSN: 1095-9572 ; DOI: 10.1016/j.neuroimage.2007.03.019

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Core Modules
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Core Modules

Schalk, Gerwin ; Mellinger, Jürgen

ISBN: 9781849960915 ; ISBN: 1849960917 ; E-ISBN: 9781849960922 ; E-ISBN: 1849960925 ; DOI: 10.1007/978-1-84996-092-2_10

Toàn văn sẵn có

6
Contributed Modules
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Contributed Modules

Schalk, Gerwin ; Mellinger, Jürgen

ISBN: 9781849960915 ; ISBN: 1849960917 ; E-ISBN: 9781849960922 ; E-ISBN: 1849960925 ; DOI: 10.1007/978-1-84996-092-2_11

Toàn văn sẵn có

7
Brain–Computer Interfaces
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Brain–Computer Interfaces

Schalk, Gerwin ; Mellinger, Jürgen

ISBN: 9781849960915 ; ISBN: 1849960917 ; E-ISBN: 9781849960922 ; E-ISBN: 1849960925 ; DOI: 10.1007/978-1-84996-092-2_1

Toàn văn sẵn có

8
Brain Sensors and Signals
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Brain Sensors and Signals

Schalk, Gerwin ; Mellinger, Jürgen

ISBN: 9781849960915 ; ISBN: 1849960917 ; E-ISBN: 9781849960922 ; E-ISBN: 1849960925 ; DOI: 10.1007/978-1-84996-092-2_2

Toàn văn sẵn có

9
Introducing BCI2000
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introducing BCI2000

Schalk, Gerwin ; Mellinger, Jürgen

ISBN: 9781849960915 ; ISBN: 1849960917 ; E-ISBN: 9781849960922 ; E-ISBN: 1849960925 ; DOI: 10.1007/978-1-84996-092-2_3

Toàn văn sẵn có

10
Tour of BCI2000
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tour of BCI2000

Schalk, Gerwin ; Mellinger, Jürgen

ISBN: 9781849960915 ; ISBN: 1849960917 ; E-ISBN: 9781849960922 ; E-ISBN: 1849960925 ; DOI: 10.1007/978-1-84996-092-2_4

Toàn văn sẵn có

11
User Tutorials
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

User Tutorials

Schalk, Gerwin ; Mellinger, Jürgen

ISBN: 9781849960915 ; ISBN: 1849960917 ; E-ISBN: 9781849960922 ; E-ISBN: 1849960925 ; DOI: 10.1007/978-1-84996-092-2_5

Toàn văn sẵn có

12
Advanced Usage
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Advanced Usage

Schalk, Gerwin ; Mellinger, Jürgen

ISBN: 9781849960915 ; ISBN: 1849960917 ; E-ISBN: 9781849960922 ; E-ISBN: 1849960925 ; DOI: 10.1007/978-1-84996-092-2_6

Toàn văn sẵn có

13
Programming Reference
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Programming Reference

Schalk, Gerwin ; Mellinger, Jürgen

ISBN: 9781849960915 ; ISBN: 1849960917 ; E-ISBN: 9781849960922 ; E-ISBN: 1849960925 ; DOI: 10.1007/978-1-84996-092-2_7

Toàn văn sẵn có

14
Exercises
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Exercises

Schalk, Gerwin ; Mellinger, Jürgen

ISBN: 9781849960915 ; ISBN: 1849960917 ; E-ISBN: 9781849960922 ; E-ISBN: 1849960925 ; DOI: 10.1007/978-1-84996-092-2_8

Toàn văn sẵn có

15
Frequently Asked Questions
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Frequently Asked Questions

Schalk, Gerwin ; Mellinger, Jürgen

ISBN: 9781849960915 ; ISBN: 1849960917 ; E-ISBN: 9781849960922 ; E-ISBN: 1849960925 ; DOI: 10.1007/978-1-84996-092-2_9

Toàn văn sẵn có

16
A Practical Guide to Brain–Computer Interfacing with BCI2000: General-Purpose Software for Brain–Computer Interface Research, Data Acquisition, Stimulus Presentation, and Brain Monitoring
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Practical Guide to Brain–Computer Interfacing with BCI2000: General-Purpose Software for Brain–Computer Interface Research, Data Acquisition, Stimulus Presentation, and Brain Monitoring

Schalk, Gerwin ; Mellinger, Jürgen

ISBN: 9781849960915 ; ISBN: 1849960917 ; E-ISBN: 9781849960922 ; E-ISBN: 1849960925 ; DOI: 10.1007/978-1-84996-092-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Erratum to “An MEG-based brain–computer interface (BCI)” [NeuroImage 36 (2007) 581–593]

Mellinger, Jürgen ; Schalk, Gerwin ; Braun, Christoph ; Preissl, Hubert ; Rosenstiel, Wolfgang ; Birbaumer, Niels ; Kübler, Andrea

NeuroImage, December 2007, Vol.38(4), pp.763-763 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1053-8119 ; E-ISSN: 1095-9572 ; DOI: 10.1016/j.neuroimage.2007.03.082

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Think to move: a neuromagnetic brain-computer interface (BCI) system for chronic stroke

Buch, Ethan ; Weber, Cornelia ; Cohen, Leonardo G ; Braun, Christoph ; Dimyan, Michael A ; Ard, Tyler ; Mellinger, Jurgen ; Caria, Andrea ; Soekadar, Surjo ; Fourkas, Alissa ; Birbaumer, Niels

Stroke, March 2008, Vol.39(3), pp.910-7 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1524-4628 ; PMID: 18258825 Version:1 ; DOI: 10.1161/STROKEAHA.107.505313

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An auditory brain–computer interface (BCI)

Nijboer, Femke ; Furdea, Adrian ; Gunst, Ingo ; Mellinger, Jürgen ; Mcfarland, Dennis J ; Birbaumer, Niels ; Kübler, Andrea

Journal of Neuroscience Methods, 2008, Vol.167(1), pp.43-50 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0165-0270 ; E-ISSN: 1872-678X ; DOI: 10.1016/j.jneumeth.2007.02.009

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Data from: Hybrid EEG/EOG-based brain/neural hand exoskeleton restores fully independent daily living activities after quadriplegia

Soekadar, Surjo R. ; Witkowski, Matthias ; Mellinger, Jürgen ; Nann, Marius ; Gómez, Cristina ; Opisso, Eloy ; Medina, Josep ; Cortese, Mario ; Cempini, Marco ; Carrozza, Maria Chiara ; Cohen, Leonardo G. ; Birbaumer, Niels ; Vitiello, Nicola

DOI: 10.5061/DRYAD.K486F ; Related DOI: 10.5061/DRYAD.K486F/1 ; Related DOI: 10.5061/DRYAD.K486F/2 ; Related DOI: 10.1126/SCIROBOTICS.AAG3296 ; Related DOI: 10.1126/SCIROBOTICS.AAG3296

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 24  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (9)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
  1. Trước2008  (4)
  2. 2008đến2009  (2)
  3. 2010đến2011  (12)
  4. 2012đến2013  (2)
  5. Sau 2013  (4)
  6. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...