skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Automated chair-training of rhesus macaques

Ponce, C.R ; Genecin, M.P ; Perez-Melara, G ; Livingstone, M.S

Journal of Neuroscience Methods, 01 April 2016, Vol.263, pp.75-80 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0165-0270 ; E-ISSN: 1872-678X ; DOI: 10.1016/j.jneumeth.2016.01.024

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The clinical value of magnetic resonance defecography in males with obstructed defecation syndrome

Piloni, V. ; Bergamasco, M. ; Melara, G. ; Garavello, P.

Techniques in Coloproctology, 2018, Vol.22(3), pp.179-190 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1123-6337 ; E-ISSN: 1128-045X ; DOI: 10.1007/s10151-018-1759-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Automated chair-training of rhesus macaques

Ponce, C.R. ; Genecin, M.P. ; Perez-Melara, G. ; Livingstone, M.S.

Journal of Neuroscience Methods, April 1, 2016, Vol.263, p.75(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0165-0270 ; DOI: 10.1016/j.jneumeth.2016.01.024

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Genecin, M P
  2. Ponce, C.R
  3. Perez-Melara, G.
  4. Livingstone, M S
  5. Livingstone, C

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...