skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sentencia del Tribunal General (Sala Séptima) de 14 de junio de 2012, asunto T-338/08, Stichting Natuur en Milieu

Pernas García, Juan José

Actualidad Jurídica Ambiental, 2012, Issue 15, pp.51-55 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1989-5666

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 13 de enero de 2015, Asuntos acumulados C-404/12 P y C-405/12 P, Consejo de la Unión Europea y Comisión Europea contra Stichting Natuur en Milieu y Pesticide Action Network Europe

Pernas García, Juan José

Actualidad Jurídica Ambiental, 2015, Issue 43, pp.51-53 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1989-5666

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sentencia del Tribunal General (Sala Séptima) de 14 de junio de 2010, asunto T-396/09, Vereniging Milieudefensie

Pernas García, Juan José

Actualidad Jurídica Ambiental, 2012, Issue 15, pp.48-50 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1989-5666

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 13 de enero de 2015, Asuntos acumulados C-401/12 P a C-403/12 P., Consejo de la Unión Europea y otros contra Vereniging Milieudefensie y Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht

Pernas García, Juan José

Actualidad Jurídica Ambiental, 2015, Issue 43, pp.54-56 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1989-5666

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Pernas García, Juan José

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...