skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Brothers in arms: Libyan revolutionaries bond like family

Whitehouse, Harvey ; Mcquinn, Brian ; Buhrmester, Michael ; Swann, William B

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 16 December 2014, Vol.111(50), pp.17783-5 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1091-6490 ; PMID: 25385591 Version:1 ; DOI: 10.1073/pnas.1416284111

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Conservation’s blind spot: The case for conflict transformation in wildlife conservation

Madden, Francine ; Mcquinn, Brian

Biological Conservation, October 2014, Vol.178, pp.97-106 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0006-3207 ; DOI: 10.1016/j.biocon.2014.07.015

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Assessing (in)security after the Arab Spring: the case Libya

Mcquinn, Brian

PS: Political Science & Politics, Oct, 2013, Vol.46(4), p.716-719 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1049-0965

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Conservation's blind spot: The case for conflict transformation in wildlife conservation

Madden, Francine ; Mcquinn, Brian

Biological Conservation, Oct, 2014, Vol.178, p.97(10) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0006-3207

Truy cập trực tuyến

5
Assessing (In)security after the Arab Spring: The Case of Libya
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Assessing (In)security after the Arab Spring: The Case of Libya

Mcquinn, Brian

PS: Political Science & Politics, 10/2013, Vol.46(04), pp.716-720 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1049-0965 ; E-ISSN: 1537-5935 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1017/S1049096513001170

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rebel Groups as Predatory Organizations: The Political Effects of the 2004 Tsunami in Indonesia and Sri Lanka

Beardsley, Kyle ; Mcquinn, Brian

Journal of Conflict Resolution, August 2009, Vol.53(4), pp.624-645 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-0027 ; E-ISSN: 1552-8766 ; DOI: 10.1177/0022002709336460

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

How are we going to rebuild public health in Libya?

Sullivan, Richard ; Mcquinn, Brian ; Purushotham, Arnie

Journal of the Royal Society of Medicine, December 2011, Vol.104(12), pp.490-492 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-0768 ; E-ISSN: 1758-1095 ; DOI: 10.1258/jrsm.2011.110230

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Mcquinn, Brian
  2. McQuinn, B.
  3. Madden, Francine
  4. Brian Mcquinn
  5. Swann, William B

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...