skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kids who "talk back"--Critically literate or disruptive youth?

Mcgregor, Glenda

Journal of Adolescent & Adult Literacy, Nov, 2000, Vol.44(3), p.220 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1081-3004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ALTERNATIVE EDUCATION: PROVIDING SUPPORT TO THE DISENFRANCHISED

Mills, Martin ; Mcgregor, Glenda

International Journal of Child, Youth & Family Studies, 2016, Vol.7(2), pp.198-217 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 19207298 ; DOI: dx.doi.org/10.18357/ijcyfs72201615718

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kids Who "Talk Back"--Critically Literate or Disruptive Youth?

Mcgregor, Glenda

Journal of Adolescent & Adult Literacy, 2000, Vol.44(3), p.220 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1081-3004 ; E-ISSN: 1936-2706

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Re-imagining Schooling for Education: Socially Just Alternatives
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Re-imagining Schooling for Education: Socially Just Alternatives

Mcgregor, Glenda ; Mills, Martin ; Te Riele, Kitty ; Baroutsis, Aspa ; Hayes, Debra; Lees, Helen (Editor) ; Reiss, Michael (Editor)

Palgrave Studies in Alternative Education

ISBN: 9781137595508 ; ISBN: 1137595507 ; E-ISBN: 9781137595515 ; E-ISBN: 1137595515 ; DOI: 10.1057/978-1-137-59551-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Engaging Marginalized, "At-Risk" Middle-Level Students: A Focus on the Importance of a Sense of Belonging at School

Pendergast, Donna ; Allen, Jeanne ; Mcgregor, Glenda ; Ronksley-Pavia, Michelle

Education Sciences, 2018, Vol.8

ISSN: 2227-7102 ; E-ISSN: 2227-7102

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Engaging Marginalized, “At-Risk” Middle-Level Students: A Focus on the Importance of a Sense of Belonging at School

Pendergast, Donna ; Allen, Jeanne ; Mcgregor, Glenda ; Ronksley-Pavia, Michelle

Education Sciences, Sep 2018, Vol.8(3)

E-ISSN: 22277102 ; DOI: 10.3390/educsci8030138

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Educating for (whose) success? Schooling in an age of neo-liberalism

Mcgregor, Glenda

British Journal of Sociology of Education, 01 May 2009, Vol.30(3), pp.345-358 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0142-5692 ; E-ISSN: 1465-3346 ; DOI: 10.1080/01425690902812620

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (4)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (6)
 2. Sách  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. McGregor, Glenda
 2. Mcgregor, G
 3. Allen, Jeanne
 4. Glenda Mcgregor
 5. Mills, Martin

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...