skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bhutan's Military Action against Indian Insurgents

Mazumdar, Arijit

Asian Survey, Jul/Aug 2005, pp.566-580 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00044687 ; E-ISSN: 1533-838X ; DOI: 10.1525/as.2005.45.4.566

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Deregulation of the Airline Industry in India: An Analysis of the Government's Policy, Rationale and Strategy
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Deregulation of the Airline Industry in India: An Analysis of the Government's Policy, Rationale and Strategy

Mazumdar, Arijit

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Mazumdar, Arijit

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...