skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparing Juvenile Justice Systems: Towards a Qualitative Research Project in East Asia.(Report)

Travers, Max

Asian Journal of Criminology, June, 2013, Vol.8(2), p.115(14) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1871-0131

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
The british immigration courts a study of law and politics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The british immigration courts a study of law and politics

Max Travers

E-ISBN 1861341725 ; E-ISBN 9781847425027 ; E-ISBN 9781861341723

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
The new bureaucracy Quality assurance and its critics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The new bureaucracy Quality assurance and its critics

Max Travers

E-ISBN 1847422357 ; E-ISBN 1861349270 ; E-ISBN 1861349289 ; E-ISBN 9781847422354 ; E-ISBN 9781861349279 ; E-ISBN 9781861349286

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Sociological Jurisprudence
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sociological Jurisprudence

Banakar, Reza ; Reza, Banakar ; Max, Travers

An Introduction to Law and Social Theory, pp.33-54

ISBN: 184113208X

Toàn văn sẵn có

5
Law and Sociology
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Law and Sociology

Banakar, Reza ; Max, Travers ; Banakar, Reza ; Travers, Max

An Introduction to Law and Social Theory, pp.345-352

ISBN: 184113208X

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (1)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Travers, Max
  2. Banakar, Reza
  3. Max Travers
  4. Travers, M.
  5. Max, Travers

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...