skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fused Deposition Modeling (FDM): An innovative technique aimed at reusing Lecce stone waste for industrial design and building applications

Esposito Corcione, Carola ; Palumbo, Elisabetta ; Masciullo, Angela ; Montagna, Francesco ; Torricelli, Maria Chiara

Construction and Building Materials, 15 January 2018, Vol.158, pp.276-284 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0950-0618 ; E-ISSN: 1879-0526 ; DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2017.10.011

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Các bộ dữ liệu thống kê
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fused Deposition Modeling (FDM): An innovative technique aimed at reusing Lecce stone waste for industrial design and building applications.(Report)(Statistical data)

Corcione, Carola Esposito ; Palumbo, Elisabetta ; Masciullo, Angela ; Montagna, Francesco ; Torricelli, Maria Chiara

Construction and Building Materials, Jan 15, 2018, Vol.158, p.276(9) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0950-0618 ; DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2017.10.011

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Torricelli, Maria Chiara
  2. Palumbo, Elisabetta
  3. Montagna, Francesco
  4. Masciullo, Angela
  5. Esposito Corcione, Carola

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...