skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

V&V of Lexical, Syntactic and Semantic Properties for Interactive Systems Through Model Checking of Formal Description of Dialog

Brat, Guillaume ; Martinie De Almeida, Célia ; Palanque, Philippe; (Oatao), Open Archive Toulouse Archive Ouverte (Editor)

Human-Computer Interaction. Human-Centred Design Approaches, Methods, Tools, and Environments, 2013

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Martinie De Almeida, Célia
  2. Brat, Guillaume
  3. Palanque, Philippe

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...