skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

From petaflop to teraflop!

Markoff, J.

Pediatrics, Nov, 2005, Vol.116(5), p.1222(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0031-4005

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Statistical Recycling of Documentary Information: Estimating Regional Variations in a Pre-Censal Population
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Statistical Recycling of Documentary Information: Estimating Regional Variations in a Pre-Censal Population

Weitman, S. ; Shapiro, G. ; Markoff, J.

Social Forces, 12/01/1976, Vol.55(2), pp.338-366 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0037-7732 ; E-ISSN: 1534-7605 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/sf/55.2.338

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
The Presentation of Different Visual Information to Each Eye
Material Type:
Báo cáo kỹ thuật
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Presentation of Different Visual Information to Each Eye

Cohen, B J ; Markoff, J I; Honeywell Systems And Research Center Minneapolis Mn (Corporate Author)

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Presentation of Different Visual Information to Each Eye

Cohen, B. J. ; Markoff, J. I.; US Dept of the Air Force; HONEYWELL SYSTEMS AND RESEARCH CENTER MINNEAPOLIS MN

DOI: 10.21236/ADA072065

Toàn văn sẵn có

5
Contention and Democracy in Europe, 1650-2000. By Charles Tilly (Cambridge: Cambridge University Press, 2004. xiv plus 305 pp.)
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Contention and Democracy in Europe, 1650-2000. By Charles Tilly (Cambridge: Cambridge University Press, 2004. xiv plus 305 pp.)

Markoff, J.

Journal of Social History, 12/01/2005, Vol.39(2), pp.539-540 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-4529 ; E-ISSN: 1527-1897 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1353/jsh.2005.0150

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (3)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Markoff, J.
  2. John Markoff
  3. Markoff, John
  4. Cohen, B J
  5. Markoff, J I

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...