skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prokaryotic biodiversity and activity in the deep subseafloor biosphere

Fry, John C. ; Parkes, R. John ; Cragg, Barry A. ; Weightman, Andrew J. ; Webster, Gordon

FEMS Microbiology Ecology, November 2008, Vol.66(2), pp.181-196 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0168-6496 ; E-ISSN: 1574-6941 ; DOI: 10.1111/j.1574-6941.2008.00566.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Webster, Gordon
  2. Parkes, R John
  3. Cragg , Barry A.
  4. Weightman, Andrew J.
  5. Fry, John C.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...