skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Biologisk mångfald i svenska läroböcker för skolår 6-9

Maria Ferlin

Nordina : Nordic studies in science education, 01 December 2012, Vol.7(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1504-4556 ; E-ISSN: 1894-1257 ; DOI: 10.5617/nordina.246

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Grundskoleelevers uppfattningar om begreppet art relaterade till formuleringar i läroböcker i biologi12 to 15 year old pupils' perceptions of the concept species related to formulations in textbooks in Biology

Maria Ferlin ; Per Sundberg

Nordina : Nordic studies in science education, 01 March 2015, Vol.11(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1504-4556 ; E-ISSN: 1894-1257 ; DOI: 10.5617/nordina.805

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Análise dos parâmetros ultra-sonográficos empregados no diagnóstico da incontinência urinária de esforço Evaluation of ultrasound parameters used as a diagnostic method for stress urinary incontinence

Rejane Maria Ferlin ; Almir Antonio Urbanetz ; José Gastão Rocha de Carvalho ; Mário Eduardo Rebolho ; Newton Sérgio de Carvalho

Revista Brasileira de ginecologia e obstetrícia, 01 November 2006, Vol.28(11), pp.633-642 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0100-7203 ; E-ISSN: 1806-9339 ; DOI: 10.1590/S0100-72032006001100002

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Ngôn ngữ 

 1. Danish  (2)
 2. Portuguese  (1)
 3. Swedish  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Maria Ferlin
 2. Ferlin, Maria
 3. Rejane Maria Ferlin
 4. Urbanetz, Almir Antonio
 5. Sundberg, Per

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...