skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Un Venezuela du froid ?

Tompson, William ; Marcoux, Sonia

Politique étrangère, 16 January 2008, Issue 5, pp.113-126 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-342X ; E-ISSN: 1958-8992

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Un Venezuela du froid ?

Tompson, William ; Marcoux, Sonia

Politique étrangère, 2007, Vol.Hors série(5), pp.113-126 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-342X ; E-ISSN: 1958-8992 ; ISBN: 2200924157 ; DOI: 10.3917/pe.hs01.0113

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

La sécurité humaine : un concept pertinent ?

Kaldor, Mary ; Marcoux, Sonia

Politique étrangère, 01 December 2006, Vol.Hiver(4), pp.901-914 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-342X ; E-ISSN: 1958-8992

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

La sécurité humaine : un concept pertinent ?

Kaldor, Mary ; Marcoux, Sonia

Politique étrangère, 1 December 2006, Vol.71(4), pp.901-914 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032342X ; E-ISSN: 19588992

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

L'ONU survivra-t-elle en 2034 ?

Brahimi, Lakhdar ; Marcoux, Sonia

Politique étrangère, 01 December 2006, Vol.Hiver(4), pp.771-783 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-342X ; E-ISSN: 1958-8992

Toàn văn sẵn có

6
Un Venezuela du froid ?: La « malédiction des ressources » et la politique russe
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Un Venezuela du froid ?: La « malédiction des ressources » et la politique russe

Tompson, William ; Marcoux, Sonia

Politique étrangère, 2006, Vol.Printemps(1), p.37 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-342X ; E-ISSN: 1958-8992 ; DOI: http://dx.doi.org/10.3917/pe.061.0037

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Un Venezuela du froid ?

Tompson, William ; Marcoux, Sonia

Politique étrangère, 01 January 2006, Vol.Printemps(1), pp.37-50 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-342X ; E-ISSN: 1958-8992

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Un Venezuela du froid ? La « malédiction des ressources » et la politique russe

Tompson, William ; Marcoux, Sonia

Politique étrangère, 1 April 2006, Vol.71(1), pp.37-50 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032342X ; E-ISSN: 19588992

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Un Venezuela du froid ?

Tompson, William ; Marcoux, Sonia

Politique étrangère, 2006, Vol.Printemps(1), pp.37-50 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-342X ; E-ISSN: 1958-8992 ; ISBN: 2200921187 ; ISBN: 9782200921187 ; DOI: 10.3917/pe.061.0037

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

La « doctrine Bush » et la sécurité pétrolière

Noël, Pierre ; Marcoux, Sonia

Politique étrangère, 2006, Vol.Été(2), pp.243-253 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-342X ; E-ISSN: 1958-8992 ; ISBN: 2200921195 ; ISBN: 9782200921194 ; DOI: 10.3917/pe.062.0243

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

La « doctrine Bush » et la sécurité pétrolière

Noël, Pierre ; Marcoux, Sonia

Politique étrangère, 01 June 2006, Vol.Été(2), pp.243-253 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-342X ; E-ISSN: 1958-8992

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

La sécurité humaine : un concept pertinent ?

Kaldor, Mary ; Marcoux, Sonia

Politique étrangère, 2006, Vol.Hiver(4), pp.901-914 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-342X ; E-ISSN: 1958-8992 ; DOI: 10.3917/pe.064.0901

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

L'ONU survivra-t-elle en 2034 ?

Brahimi, Lakhdar ; Marcoux, Sonia

Politique étrangère, 2006, Vol.Hiver(4), pp.771-783 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-342X ; E-ISSN: 1958-8992 ; DOI: 10.3917/pe.064.0771

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

La « doctrine Bush » et la sécurite pétrolière

Noël, Pierre ; Marcoux, Sonia

Politique étrangère, 1 July 2006, Vol.71(2), pp.243-253 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032342X ; E-ISSN: 19588992

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

L'ONU survivra-t-elle en 2034 ?

Brahimi, Lakhdar ; Marcoux, Sonia

Politique étrangère, 1 December 2006, Vol.71(4), pp.771-783 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032342X ; E-ISSN: 19588992

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Telle est ma McQuête

Marcoux, Sonia; Lévesque, Gaëtan (Editor) ; Champagne, Christine (Editor)

XYZ. La revue de la nouvelle, 2004(77), pp.56-63

ISSN: 0828-5608 ; E-ISSN: 1923-0907

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (15)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Marcoux, Sonia
  2. Tompson, William
  3. Brahimi, Lakhdar
  4. Sonia Marcoux
  5. Kaldor, Mary

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...