skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 27  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

HISTORICAL FICTION: China's South China Sea Claims

Malik, Mohan

World Affairs, May/Jun 2013, Vol.176(1), pp.83-90 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00438200

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

CHINA AND INDIA TODAY: Diplomats Jostle, Militaries Prepare

Malik, Mohan

World Affairs, Jul/Aug 2012, Vol.175(2), pp.74-84 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00438200

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

BALANCING ACT: The China-India-U.S. Triangle

Malik, Mohan

World Affairs, Spring 2016, Vol.179(1), pp.46-57 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00438200

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Balancing Act: The China-India-U.S. Triangle

Malik, Mohan

World Affairs, June 2016, Vol.179(1), pp.46-57 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0043-8200 ; E-ISSN: 1940-1582 ; DOI: 10.1177/0043820016662742

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Energy remapped: yesterday's winners, tomorrow's losers?

Malik, Mohan

World Affairs, 2015, Vol.177(5), p.85(8) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0043-8200

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Australia, America and Asia

Malik, Mohan

Pacific Affairs, 1 December 2006, Vol.79(4), pp.587-595 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0030851X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The China factor in the India-Pakistan conflict

Malik, Mohan

Parameters, Spring, 2003, Vol.33(1), p.35(16) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0031-1723

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Stability of Nuclear Deterrence in South Asia: The Clash between State and Antistate Actors

Malik, Mohan

Asian Affairs: An American Review, 01 January 2003, Vol.30(3), p.177-199 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0092-7678 ; E-ISSN: 1940-1590 ; DOI: 10.1080/00927670309601527

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

High Hopes: India's Response to U.S. Security Policies

Malik, Mohan

Asian Affairs: An American Review, 01 January 2003, Vol.30(2), p.104-112 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0092-7678 ; E-ISSN: 1940-1590 ; DOI: 10.1080/00927670309601520

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
The Proliferation Axis: Beijing-Islamabad-Pyongyang
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Proliferation Axis: Beijing-Islamabad-Pyongyang

Malik, Mohan

Korean Journal of Defense Analysis, 03/2003, Vol.15(1), pp.57-100 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1016-3271 ; E-ISSN: 1941-4641 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1080/10163270309464034

Toàn văn sẵn có

11
The East Asia Community and the Role of External Powers: Ensuring Asian Multilateralism is not Shanghaied
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The East Asia Community and the Role of External Powers: Ensuring Asian Multilateralism is not Shanghaied

Malik, Mohan

Korean Journal of Defense Analysis, 12/2007, Vol.19(4), pp.29-50 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1016-3271 ; E-ISSN: 1941-4641 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1080/10163270709464148

Toàn văn sẵn có

12
The Australia-U.S.-China Triangular Relationship
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Australia-U.S.-China Triangular Relationship

Malik, Mohan

Korean Journal of Defense Analysis, 12/2006, Vol.18(4), pp.151-170 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1016-3271 ; E-ISSN: 1941-4641 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1080/10163270609464123

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cone complementarity problems with finite solution sets

Malik, Madhur ; Mohan, S. R.

Operations Research Letters, March, 2006, Vol.34(2), p.121(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-6377

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nuclear Proliferation in Asia: The China Factor

Malik, Mohan

Australian Journal of International Affairs, 01 April 1999, Vol.53(1), p.31-41 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1035-7718 ; E-ISSN: 1465-332X ; DOI: 10.1080/00049919994015

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Securing Australia: From Alliances to Agreements
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Securing Australia: From Alliances to Agreements

Malik, Mohan

Korean Journal of Defense Analysis, 06/1998, Vol.10(1), pp.201-202 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1016-3271 ; E-ISSN: 1941-4641 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1080/10163279809464170

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Mongolia's Policy Options in the Post-Soviet World
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mongolia's Policy Options in the Post-Soviet World

Malik, Mohan

Korean Journal of Defense Analysis, 06/1995, Vol.7(1), pp.275-301 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1016-3271 ; E-ISSN: 1941-4641 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1080/10163279509464541

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Regional Reverberations from Regime Shake-Up in Rangoon

Malik, Mohan; ASIA-PACIFIC CENTER FOR SECURITY STUDIES HONOLULU HI

Accession Number: ADA445161

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

China, Pakistan and India: nervous neighbors

Malik, Mohan

The World Today, Oct, 2002, Vol.58(10), p.20-23

ISSN: 0043-9134

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Front time, fault line.(Pakistan)

Malik, Mohan

The World Today, Feb, 2000, Vol.56(2), p.14(3)

ISSN: 0043-9134

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nervous Neig

Malik, Mohan

The World Today, 1 October 2002, Vol.58(10), pp.20-23

ISSN: 00439134

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 27  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (18)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
  1. Trước1999  (2)
  2. 1999đến2001  (3)
  3. 2002đến2004  (8)
  4. 2005đến2007  (7)
  5. Sau 2007  (7)
  6. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...