skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

3D segmentation of liver and its lesions using optimized geometric contours

Biswas, Ankur ; Bhattacharya, P. ; Maity, S.P.

Procedia Computer Science, 2018, Vol.133, pp.240-247 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1877-0509 ; DOI: 10.1016/j.procs.2018.07.029

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An efficient volumetric segmentation of cerebral lateral ventricles

Biswas, Ankur ; Bhattacharya, P. ; Maity, S.P.

Procedia Computer Science, 2018, Vol.133, pp.561-568 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1877-0509 ; DOI: 10.1016/j.procs.2018.07.084

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Estimation of evapotranspiration for the potato crop from soil moisture suction and climatological variables

Maity, S.P. ; Pandya, A.C.

Journal of Agricultural Engineering Research, September 1975, Vol.20(3), pp.279-282 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-8634 ; DOI: 10.1016/0021-8634(75)90063-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Estimation of evapotranspiration for the potato crop from soil moisture suction and climatological variables

Maity , S.P. ; Pandya , A.C.

Journal of Agricultural Engineering Research, 1975, Vol.(3), pp.279-282

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (3)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Maity, S.P
  2. Bhattacharya, P
  3. Biswas, A.
  4. Biswas, Ankur
  5. Maity , S.P.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...