skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Aging and Sensory Substitution in a Virtual Navigation Task

Levy-Tzedek, S ; Maidenbaum, S ; Amedi, A ; Lackner, J

PLoS One, Mar 2016, Vol.11(3), p.e0151593 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1371/journal.pone.0151593

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Aging and Sensory Substitution in a Virtual Navigation Task

Levy-Tzedek, S. ; Maidenbaum, S. ; Amedi, A. ; Lackner, J.

PLoS ONE, March 23, 2016, Vol.11(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0151593

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Navigation patterns and spatial perception with and without vision using assistive technology for the blind
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Navigation patterns and spatial perception with and without vision using assistive technology for the blind

Maidenbaum, S. ; Chebat, D.-R. ; Levy-Tzedek, S. ; Amedi, A.

Journal of Vision, 08/22/2014, Vol.14(10), pp.1355-1355 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1534-7362 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1167/14.10.1355

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Amedi, A
  2. Levy-Tzedek, S
  3. Maidenbaum, S
  4. Lackner, J.
  5. Proulx, Michael J

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...