skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Topographische und historische Untersuchungen zum Sinaiproblem: Worauf beruht die Identifizierung des Ğabal Mūsā mit dem Sinai?

Maiberger, Paul

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Topographische und historische Untersuchungen zum Sinaiproblem: Worauf beruht die Identifizierung des Ğabal Mūsā mit dem Sinai?

Maiberger, Paul

DOI: 10.5167/UZH-151172

Toàn văn sẵn có

3
Topographische und historische Untersuchungen zum Sinai-problem: Worauf beruht die Identifizierung des Gebel Musa mit dem Sinai?
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Topographische und historische Untersuchungen zum Sinai-problem: Worauf beruht die Identifizierung des Gebel Musa mit dem Sinai?

Thompson, Thomas L. ; Maiberger, Paul

Journal of the American Oriental Society, 01/1989, Vol.109(1), p.117 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00030279 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/604350

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Topographische und historische Untersuchungen zum Sinaiproblem. Worauf beruht die Identifizierung des Gabal Musa mit dem Sinai?
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Topographische und historische Untersuchungen zum Sinaiproblem. Worauf beruht die Identifizierung des Gabal Musa mit dem Sinai?

Schmitt, Gotz ; Maiberger, Paul

Die Welt des Islams, 1987, Vol.27(1/3), p.156 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00432539 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/1570538

Toàn văn sẵn có

5
"Das Buch der kostbaren Perle" von Severus Ibn al-Muqaffa
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

"Das Buch der kostbaren Perle" von Severus Ibn al-Muqaffa

Spies, Otto ; Maiberger, Paul ; Al-Muqaffa, Severus Ibn

Die Welt des Islams, 1974, Vol.15(1/4), p.259 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00432539 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/1570141

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (3)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Maiberger, Paul
  2. Götz Schmitt
  3. Thompson, Thomas L.
  4. Schmitt, Gotz
  5. Thomas L. Thompson

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...