skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Strain rate effects on the dynamic mechanical properties of the AlCrCuFeNi2 high-entropy alloy
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Strain rate effects on the dynamic mechanical properties of the AlCrCuFeNi2 high-entropy alloy

Ma, S.G. ; Jiao, Z.M. ; Qiao, J.W. ; Yang, H.J. ; Zhang, Y. ; Wang, Z.H.

Materials Science and Engineering: A, 01/2016, Vol.649, C, pp.35-38 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 09215093 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.msea.2015.09.089

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
A hexagonal close-packed high-entropy alloy: The effect of entropy
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A hexagonal close-packed high-entropy alloy: The effect of entropy

Zhao, Y.J. ; Qiao, J.W. ; Ma, S.G. ; Gao, M.C. ; Yang, H.J. ; Chen, M.W. ; Zhang, Y.

Materials & Design, 04/2016, Vol.96, C, pp.10-15 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 02641275 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.matdes.2016.01.149

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Revealing the Hall-Petch relationship of Al0.1CoCrFeNi high-entropy alloy and its deformation mechanisms
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Revealing the Hall-Petch relationship of Al0.1CoCrFeNi high-entropy alloy and its deformation mechanisms

Yang, J. ; Qiao, J.W. ; Ma, S.G. ; Wu, G.Y. ; Zhao, D. ; Wang, Z.H.

Journal of Alloys and Compounds, 07/2019, Vol.795, C, pp.269-274 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 09258388 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jallcom.2019.04.333

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Ma, SG
  2. Ma, S.G
  3. Qiao, J.W
  4. Qiao, JW
  5. Ma, S

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...