skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 168  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Carta a los lectores

Lux, Martha

Revista de Estudios Sociales, Jan-Mar 2017, p.14 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0123885X ; E-ISSN: 19005180 ; DOI: 10.7440/res59.2017.01

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

NUEVAS PERSPECTIVAS DE LA CATEGORÍA DE GÉNERO EN LA HISTORIA: DE LAS MÁRGENES AL CENTRO

Lux, Martha

Historia Crítica, 01 May 2011, Issue 44, pp.128-156 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0121-1617 ; E-ISSN: 1900-6152

Toàn văn sẵn có

3
Nuevas perspectivas de la categoría de género en la historia: de las márgenes al centro
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nuevas perspectivas de la categoría de género en la historia: de las márgenes al centro

Lux, Martha

Historia Crítica No.40, 08/2011, Issue 44, pp.128-156 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01211617 ; E-ISSN: 19006152 ; DOI: http://dx.doi.org/10.7440/histcrit44.2011.07

Toàn văn sẵn có

4
Carta a los lectores
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Carta a los lectores

Lux, Martha

Historia Crítica No.40, 04/2011, Issue 43, pp.7-8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01211617 ; E-ISSN: 19006152 ; DOI: http://dx.doi.org/10.7440/histcrit43.2011.01

Toàn văn sẵn có

5
Carta a los lectores
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Carta a los lectores

Lux, Martha

Historia Crítica No.40, 08/2011, Issue 44, pp.7-8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01211617 ; E-ISSN: 19006152 ; DOI: http://dx.doi.org/10.7440/histcrit44.2011.01

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Editorial

Lux, Martha

Revista de Estudios Sociales, Jul-Sep 2016, Issue 57, pp.8-10 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0123885X ; E-ISSN: 19005180

Toàn văn sẵn có

7
Presentación
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Presentación

Lux, Martha

Revista de Estudios Sociales No.35, 09/01/2013, Vol.47, pp.9-10 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0123885X ; E-ISSN: 19005180 ; DOI: http://dx.doi.org/10.7440/res47.2013.01

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nuevas perspectivas de la categoría de género en la historia: de las márgenes al centro/New perspectives on the category of gender in History: from the margins to the center

Lux, Martha

Historia Crítica, May-Aug 2011, pp.128-156 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01211617 ; E-ISSN: 19006152

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Notilibros

Lux, Martha

Historia Crítica, Jan-Apr 2011, pp.238-240 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01211617 ; E-ISSN: 19006152

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nuevas perspectivas de la categoria de genero en la historia: de las margenes al centro

Lux, Martha

Revista Historia Critica, May-August, 2011, Issue 44, p.128(29) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0121-1617

Toàn văn sẵn có

11
Carta a los lectores
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Carta a los lectores

Lux, Martha

Historia Crítica No.40, 12/2010, Issue 42, pp.7-8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01211617 ; E-ISSN: 19006152 ; DOI: http://dx.doi.org/10.7440/histcrit42.2010.01

Toàn văn sẵn có

12
Carta a los lectores
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Carta a los lectores

Lux, Martha

Historia Crítica No.40, 04/2010, pp.7-8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01211617 ; E-ISSN: 19006152 ; DOI: http://dx.doi.org/10.7440/histcrit40.2010.01

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

NOTILIBROS

Lux, Martha

Historia Crítica, 01 May 2010, Issue 41, pp.250-252 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0121-1617 ; E-ISSN: 1900-6152

Toàn văn sẵn có

14
Carta a los lectores
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Carta a los lectores

Lux, Martha

Historia Crítica No.40, 08/2010, Issue 41, pp.7-9 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01211617 ; E-ISSN: 19006152 ; DOI: http://dx.doi.org/10.7440/histcrit41.2010.01

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Notilibros

Lux, Martha

Historia Crítica, 01 September 2010, Issue 42, pp.228-231 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0121-1617 ; E-ISSN: 1900-6152

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Carta a los lectores

Lux, Martha ; Pérez, Ana

Revista de Estudios Sociales, 01 January 2017, pp.14-14 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0123-885X ; E-ISSN: 1900-5180

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Silva, Renán. 2015. Cultura escrita, historiografía y sociedad en el Virreinato de la Nueva Granada. Medellín: La Carreta Histórica [340 pp.]

Lux, Martha ; Pérez, Ana

Revista de Estudios Sociales, 01 December 2015, Issue 54, pp.190-191 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0123-885X ; E-ISSN: 1900-5180

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Presentación

Lux, Martha ; Pérez, Ana

Revista de Estudios Sociales, Oct-Dec 2015, Issue 54, pp.8-10 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0123885X ; E-ISSN: 19005180

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Editorial

Lux, Martha ; Morales, Mateo

Revista de Estudios Sociales, 01 April 2017, p.12 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0123-885X ; E-ISSN: 1900-5180

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Presentación

Lux, Martha ; Pérez, Ana

Revista de Estudios Sociales, 01 July 2015, Issue 53, pp.8-10 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0123-885X ; E-ISSN: 1900-5180

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 168  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2008  (25)
 2. 2008đến2008  (4)
 3. 2009đến2009  (38)
 4. 2010đến2011  (35)
 5. Sau 2011  (66)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (166)
 2. Bình xét khoa học  (2)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Spanish  (142)
 2. Portuguese  (19)
 3. English  (8)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Lux, Martha
 2. Pérez, Ana
 3. Laurent, Muriel
 4. Perez, Ana
 5. Quiroga, Laura

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...