skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

El tratado secreto del Barón de Río Branco: la alianza entre Brasil y Ecuador, 1904

Luís Cláudio Villafañe G. Santos

Procesos: Revista Ecuatoriana de Historia, 01 June 2016, Issue 43, pp.150-167 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1390-0099 ; E-ISSN: 1390-0099

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Integrando a Ilha: as visões dos brasileiros sobre eles mesmos e sobre a América hispânica

Luís Cláudio Villafañe G. Santos

Meridiano 47, 01 April 2013, Vol.14(137), pp.41-42 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1518-1219 ; DOI: 10.20889/8068

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A América do Sul no discurso diplomático brasileiro South America and Brazilian diplomacy: shifting identities

Luís Cláudio Villafañe G. Santos

Revista Brasileira de Política Internacional, 01 December 2005, Vol.48(2), pp.185-204 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0034-7329 ; E-ISSN: 1983-3121 ; DOI: 10.1590/S0034-73292005000200010

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...