skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Une approche ontologique pour l'interopérabilité et la composition automatique de services Web : application en astrophysique
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Une approche ontologique pour l'interopérabilité et la composition automatique de services Web : application en astrophysique

Louge, Thierry

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

CASAS: A tool for composing automatically and semantically astrophysical services

Louge, Thierry ; Karray, Mohamed Hedi ; Archimède, Bernard ; Knödlseder, Jürgen; (Oatao), Open Archive Toulouse Archive Ouverte (Editor)

Astronomy and Computing, 17 May 2017, Vol.20 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2213-1337 ; E-ISSN: 2213-1345 ; DOI: 10.1016/j.ascom.2017.05.002

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ASON: An OWL-S based ontology for astrophysical services

Louge, Thierry ; Karray, Mohamed Hedi ; Archimède, Bernard ; Knödlseder, Jürgen; (Oatao), Open Archive Toulouse Archive Ouverte (Editor)

Astronomy and Computing, May 2018, Vol.24, pp.1-16 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2213-1337 ; E-ISSN: 2213-1345 ; DOI: 10.1016/j.ascom.2018.05.001

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ontology-based approach to extract product's design features from online customers’ reviews

Ali, Munira Mohd ; Doumbouya, Mamadou Bilo ; Louge, Thierry ; Rai, Rahul ; Karray, Mohamed Hedi

Computers in Industry, April 2020, Vol.116 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0166-3615 ; E-ISSN: 1872-6194 ; DOI: 10.1016/j.compind.2019.103175

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Semantic Web Services Composition in the astrophysics domain: Issues and solutions

Louge, Thierry ; Karray, Mohamed Hedi ; Archimède, Bernard ; Maamar, Zakaria ; Mrissa, Michael

Future Generation Computer Systems, January 2019, Vol.90, pp.185-197 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-739X ; E-ISSN: 1872-7115 ; DOI: 10.1016/j.future.2018.07.063

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analysis of the H.E.S.S. public data release with ctools

Knödlseder, Jürgen ; Tibaldo, Luigi ; Tiziani, Domenico ; Specovius, Andreas ; Cardenzana, Josh ; Mayer, Michael ; Kelley-Hoskins, Nathan ; Bonnefoy, Simon ; Ziegler, Andreas ; Eschbach, Stefan ; Martin, Pierrick ; Louge, Thierry ; Brun, Francois ; Haupt, Maria ; Bühler, Rolf; Bühler, Rolf (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Apr 28, 2020 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2331-8422 ; DOI: 10.1051/0004-6361/201936010

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (5)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Ngôn ngữ 

 1. English  (5)
 2. French  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Louge, Thierry
 2. Louge, T
 3. Karray, Mh
 4. Karray, M.H.
 5. Karray, Mohamed Hedi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...