skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Cognitive Supervision for Robot-Assisted Minimally Invasive Laser Surgery
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cognitive Supervision for Robot-Assisted Minimally Invasive Laser Surgery

Loris Fichera

ISBN: 9783319303291 ; ISBN: 9783319303307

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Loris Fichera
  2. Fichera, Loris

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...