skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Dr. Jekyll and Mr. Hyde and other stories
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dr. Jekyll and Mr. Hyde and other stories

Stevenson Robert Louis

New York : Knopf : Distributed by Random House, 1992 - (823 STE 1992) - ISBN0679405380

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
The secret agent : a simple tale
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The secret agent : a simple tale

Conrad Joseph

New York : Knopf : Distributed by Random House, [1992] - (823 CON 1992) - ISBN0679417230

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Little Dorrit
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Little Dorrit

Dickens Charles

New York : Knopf : Distributed by Random House, [1992] - (823 DIC 1992) - ISBN0679417257 :

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Our mutual friend

Dickens Charles

New York, G.W. Carleton & co. [etc., etc.] 1877, 1994 - (823 DIC 1994)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
The wings of the dove
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The wings of the dove

James Henry

New York : Hyperion, [1997] - (813 JAM 1997) - ISBN0786882514

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 3 phiên bản
6
Moll Flanders
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Moll Flanders

Defoe Daniel

New York : Knopf : Distributed by Random House, c1991 - (823 DEF 1991) - ISBN0679405488 :

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
The annotated Christmas carol : a Christmas carol in prose
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The annotated Christmas carol : a Christmas carol in prose

Dickens Charles; Hearn Michael Patrick; Leech John

New York : W.W. Norton & Co., c2004 - (823 DIC 2004) - ISBN0393051587

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
The Napoleon of Notting hill
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Napoleon of Notting hill

Chesterton, G. K.

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
The little white bird: or, Adventures in Kensington Gardens
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The little white bird: or, Adventures in Kensington Gardens

Barrie, J. M

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Evelina: or, The history of a young lady's entrance into the world
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evelina: or, The history of a young lady's entrance into the world

Burney, Fanny; Johnson, R. Brimley ; Johnson, R. Brimley

v.1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
When the sleeper wakes
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

When the sleeper wakes

Wells, H. G.

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Phineas Redux: a novel
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phineas Redux: a novel

Trollope, Anthony; Holl, Frank ; Holl, Frank ; Grabhorn Press

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1910  (3)
 2. 1910đến1990  (3)
 3. 1991đến1991  (1)
 4. 1992đến1997  (4)
 5. Sau 1997  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (11)
 2. Polish  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Dickens Charles
 2. Wells, H. G.
 3. Hearn Michael Patrick
 4. Leech John
 5. Stevenson Robert Louis

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...