skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interactive Reading Using Low Cost Brain Computer Interfaces

Loizides, Fernando ; Naughton, Liam ; Wilson, Paul ; Loizou, Michael ; Yang, Shufan ; Hartley, Thomas ; Worrallo, Adam ; Zaphiris, Panayiotis; Ifip, Hal (Editor)

Lecture Notes in Computer Science, 2017, Vol.LNCS-10516(Part IV), pp.450-454 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1007/978-3-319-68059-0_49

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multilingual Immersive Communication Technology: Repurposing Virtual Reality for Italian Teaching

Brick, Billy ; Cervi-Wilson, Tiziana ; Graham, Sean ; Tsankov, Tsvetan ; Loizou, Michael ; Godson, Nina ; Ryan, Kelly

Research-publishing.net

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Loizou, Michael
  2. Wilson, Paul
  3. Naughton, Liam
  4. Graham, Sean
  5. Zaphiris, Panayiotis

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...