skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 7.822  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Also Noteworthy: In Search of Nature.
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Also Noteworthy: In Search of Nature.

Livingston, K.

Science, 11/01/1996, Vol.274(5288), pp.734d-734d [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075 ; E-ISSN: 1095-9203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1126/science.274.5288.734d

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Other books of interest

Livingston, K

Science (New York, N.Y.), 14 April 1995, Vol.268(5208), pp.314-5 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075 ; PMID: 17814795 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
More on Prions: Prions Prions Prions.
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

More on Prions: Prions Prions Prions.

Livingston, K.

Science, 08/23/1996, Vol.273(5278), pp.1053a-1053a [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075 ; E-ISSN: 1095-9203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1126/science.273.5278.1053a

Toàn văn sẵn có

4
Aussi Notable: Scientifically Yours.
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Aussi Notable: Scientifically Yours.

Livingston, K.

Science, 04/12/1996, Vol.272(5259), pp.218-218 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075 ; E-ISSN: 1095-9203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1126/science.272.5259.218

Toàn văn sẵn có

5
Also Noteworthy: Bioorganic Chemistry.
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Also Noteworthy: Bioorganic Chemistry.

Livingston, K.

Science, 06/21/1996, Vol.272(5269), pp.1749b-1749b [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075 ; E-ISSN: 1095-9203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1126/science.272.5269.1749b

Toàn văn sẵn có

6
Also Noteworthy: Methods in Nitric Oxide Research.
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Also Noteworthy: Methods in Nitric Oxide Research.

Livingston, K.

Science, 05/24/1996, Vol.272(5265), pp.1117b-1117b [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075 ; E-ISSN: 1095-9203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1126/science.272.5265.1117b

Toàn văn sẵn có

7
Also Noteworthy: Cephalopod Neurobiology.
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Also Noteworthy: Cephalopod Neurobiology.

Livingston, K.

Science, 03/01/1996, Vol.271(5253), pp.1241a-1241a [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075 ; E-ISSN: 1095-9203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1126/science.271.5253.1241a

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Other books of interest

Livingston, K

Science (New York, N.Y.), 21 April 1995, Vol.268(5209), pp.449-50 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075 ; PMID: 17746551 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Also Noteworthy: Conservation Genetics.
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Also Noteworthy: Conservation Genetics.

Livingston, K.

Science, 04/19/1996, Vol.272(5260), pp.364b-364b [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075 ; E-ISSN: 1095-9203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1126/science.272.5260.364b

Toàn văn sẵn có

10
Also Noteworthy: Ship Fever and Other Stories.
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Also Noteworthy: Ship Fever and Other Stories.

Livingston, K.

Science, 11/29/1996, Vol.274(5292), pp.1478a-1478a [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075 ; E-ISSN: 1095-9203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1126/science.274.5292.1478a

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Other books of interest

Livingston, K

Science (New York, N.Y.), 30 June 1995, Vol.268(5219), pp.1927-8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075 ; PMID: 17797536 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Other books of interest

Livingston, K

Science (New York, N.Y.), 01 September 1995, Vol.269(5228), pp.1292 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075 ; PMID: 17732119 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Other books of interest

Livingston, K

Science (New York, N.Y.), 03 February 1995, Vol.267(5198), pp.713-4 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075 ; PMID: 17745849 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Other Health Issues: Infectious Diseases in an Age of Change.
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Other Health Issues: Infectious Diseases in an Age of Change.

Livingston, K.

Science, 02/09/1996, Vol.271(5250), pp.771-771 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075 ; E-ISSN: 1095-9203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1126/science.271.5250.771

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Other books of interest

Livingston, K

Science (New York, N.Y.), 16 June 1995, Vol.268(5217), pp.1637 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075 ; PMID: 17754619 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Also Noteworthy: Atoms, Bombs, and Eskimo Kisses.
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Also Noteworthy: Atoms, Bombs, and Eskimo Kisses.

Livingston, K.

Science, 03/08/1996, Vol.271(5254), pp.1371b-1371b [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075 ; E-ISSN: 1095-9203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1126/science.271.5254.1371b

Toàn văn sẵn có

17
Also Noteworthy: The World According to Wavalets.
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Also Noteworthy: The World According to Wavalets.

Livingston, K.

Science, 07/12/1996, Vol.273(5272), pp.197a-197a [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075 ; E-ISSN: 1095-9203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1126/science.273.5272.197a

Toàn văn sẵn có

18
Voices from the Past: Science in the Making.
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Voices from the Past: Science in the Making.

Livingston, K.

Science, 06/14/1996, Vol.272(5268), pp.1595b-1595b [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075 ; E-ISSN: 1095-9203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1126/science.272.5268.1595b

Toàn văn sẵn có

19
Also Noteworthy: The Mismeasure of Man.
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Also Noteworthy: The Mismeasure of Man.

Livingston, K.

Science, 07/12/1996, Vol.273(5272), pp.196b-197b [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075 ; E-ISSN: 1095-9203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1126/science.273.5272.196b

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Other books of interest

Livingston, K

Science (New York, N.Y.), 05 May 1995, Vol.268(5211), pp.744-5 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075 ; PMID: 17832387 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 7.822  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (239)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1973  (32)
 2. 1973đến1985  (14)
 3. 1986đến1996  (66)
 4. 1997đến2008  (5.217)
 5. Sau 2008  (2.493)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Tác giả 

 1. Livingston, K.  (7.782)
 2. Sober, D.I.  (7.213)
 3. Ripani, M.  (7.208)
 4. Park, K.  (7.199)
 5. Battaglieri, M.  (7.140)
 6. Khandaker, M.  (7.139)
 7. Holtrop, M.  (7.139)
 8. Hicks, K.  (7.135)
 9. Osipenko, M.  (7.117)
 10. McKinnon, B.  (7.060)
 11. Rosner, G.  (7.055)
 12. Niccolai, S.  (6.881)
 13. Strauch, S.  (6.878)
 14. Branford, D.  (6.770)
 15. Kubarovsky, V.  (6.452)
 16. Briscoe, W.J.  (6.290)
 17. Deur, A.  (5.781)
 18. Crede, V.  (4.872)
 19. De Vita, R.  (2.582)
 20. Dupre, R.  (1.817)
 21. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Livingston, K.
 2. Sober, D.I.
 3. Ripani, M.
 4. Park, K.
 5. Battaglieri, M.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...