skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Motivating the contributions: An Open Innovation perspective on what to share as Open Source Software

Linåker, J ; Munir, H ; Wnuk, K ; Mols, C.E

The Journal of Systems & Software, January 2018, Vol.135, pp.17-36 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0164-1212 ; E-ISSN: 1873-1228 ; DOI: 10.1016/j.jss.2017.09.032

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Community Strategy Framework – How to obtain influence on requirements in meritocratic open source software communities?

Linåker, J ; Regnell, B ; Damian, D

Information and Software Technology, August 2019, Vol.112, pp.102-114 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0950-5849 ; E-ISSN: 1873-6025 ; DOI: 10.1016/j.infsof.2019.04.010

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Linaker, J.
  2. Linåker, J
  3. Munir, H
  4. Wnuk, K
  5. Mols, Carl Eric

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...